<scroll down for English>

Følelser vekker følelser. Du har ingen innflytelse på det. Vi har ni grunnleggende behov: forbindelse, mening, kjærlighet, ærlighet, beskyttelse, kreativitet, autonomi, nytelse og velvære. Når disse grunnleggende behovene er dekket, får du positive følelser. Og omvendt, når disse grunnleggende behovene ikke blir dekket, får du negative følelser.

Det nytter ikke å undertrykke følelsene våre. Før eller siden vil de dukke opp. Så vanskelig som dette er noen ganger, følelsen ønsker å bli følt, bare da blir den ‘løst’.

For å bli følelsesmessig stabil er det viktig å vite hvilke følelser det er, hvordan de fungerer, hvordan du gjenkjenner dem, men fremfor alt hvordan de kan endres til å føle deg lykkelige. 

Det er syv grunnleggende følelser: nysgjerrighet, glede, sinne, avsky, frykt, tristhet og skam. Hvis våre grunnleggende behov blir dekket, får vi grep om situasjonen, og vi kan endre den.

La oss ta et eksempel: du føler deg ensom og trenger forbindelse. Da kan du gjøre to ting: enten blir du sittende fast i den følelsen, eller så gjør du noe med det. Det grunnleggende behovet er ikke oppfylt, og du har en negativ følelse (nemlig: du føler deg ensom). Men du kan også ta telefonen og ringe noen for en prat. 

Noen ganger må du overvinne en sterkere følelse før du kan iverksette tiltak, og den følelsen er skam. Du kan skamme deg over å innrømme at du er ensom. Skam er en følelse som går dypt inne og får oss til å trekke oss tilbake. Skam er en følelse du ikke deler, bortsett fra med noen du stoler helt på. Skam er også en følelse som gjør at du vil gjøre ting annerledes. For eksempel skammen du føler etter å sladre om noen.

Tenk på hva som gjør deg glad. Hva føler du? Og hvor er grensene mellom følelsene dine? Hva trenger du for å føle deg bra igjen? Ta et par minutter for deg selv og still deg selv følgende spørsmål: Hva tenker jeg på? Hvordan har jeg det? Hvilke følelser føler jeg? Og hvor energisk er jeg?

Vi har alle våre egne behov og ønsker. Men vi har selv ansvaret for å oppfylle disse behovene og ønskene, ingen andre.

 


 

Becoming emotionally happy

Feelings evoke emotions. You cannot influence that. We have nine basic needs: connection, meaning, love, honesty, protection, creativity, autonomy, pleasure, and well-being. When these basic needs are met, you get positive emotions. However, when these basic needs are not met, you get negative emotions. There is no point in suppressing our feelings, because sooner or later they will surface. As difficult as this is sometimes, feelings want to be felt, only then they let go.

To become emotionally stable, it is important to know what emotions there are, how they work, how to recognize them, but above all, how to change them to feel happy.

There are seven basic emotions: curiosity, joy, anger, disgust, fear, sadness, and shame. If our basic needs are met, we get a grip on the situation and we can change it.

Let’s take an example: you feel lonely, and you need connection. Then you can do two things: either you get stuck in this emotion or you do something about it. The basic need is not fulfilled, and you have a negative emotion (you feel lonely). But you can also pick up the phone and call someone for a chat. Sometimes you must overcome a stronger emotion before you can act and that is shame. You may feel ashamed to admit that you are lonely.

Shame is an emotion that runs deep inside and makes us withdraw. Shame is an emotion that you do not share except with someone you trust completely. Shame is also an emotion that makes you want to do things differently. For example, the shame you feel after gossiping about someone.

Think about what makes you happy. What do you feel? And where are the boundaries between your emotions? What do you need to feel good again? Take a few minutes and ask yourself the following questions: What am I thinking about? How am I feeling? What emotions am I feeling? And how energetic am I?

We all have our own needs and desires. But we are responsible for fulfilling those needs and desires ourselves, no one else is.

 

© Copyright psyke59gradernord.com