<For English scroll down>

Hvorfor er det så lett å tro at negative oppfatninger er sant? Ofte, tviler vi ikke en gang på det. Det er bare sånn. Men hvor ofte er den negative oppfatning sant? Hvorfor er det ikke selvinnlysende å ta istedenfor positive oppfatninger med begge hender?

Negativitet kontra positivitet

Jeg tror det finnes flere grunner til dette. Først og fremst lever vi i en ødelagt verden. Det er mye ondskap, bekymring, sykdom, fattigdom osv. Når du slår på nyhetene, handler 95% av det om negative temaer. Så er det slik at negative kommentarer slår mye hardere for personer som er en HSP. 

For å motvirke trenger du 5 positive kommentarer for å avbryte 1 negativ kommentar. Beregne hvor mye positivitet du trenger som person! Hvis du også er en HSP, så er det en ganske stor utfordring hvis du er veldig følsom for negativitet. Som HSP hører du ikke bare negativitet, men du føler det også.

Hva kan du gjøre med dette?

Du har alltid et valg i alle situasjoner, inkludert disse. Det er ikke en lett verden og absolutt ikke for en HSP-person. Velg hver dag for å ta din ro. Personer med HSP har samme energinivå som andre, men de går tom for energi fortere. Dette er fordi de lever mer intenst og oppfatter alt.

Det hjelper hvis man fortsetter å tro på et positivt utfall. Selv om du ikke ser det ennå. Hvis du fortsetter å velge et negativt utfall, vil livet føles enda vanskeligere. Selv om mye frykt og bekymring kanskje aldri har blitt virkelighet. Tenk hvor mye stress og negativitet du har lagt til selv, når det ikke burde vært det!

Hva velger du?

Det er og forblir en utfordring og et valg du må ta for deg selv hver eneste dag. Står du opp og sier til deg selv: "I dag kommer til å bli en vakker dag." Eller sier du: "Pfff... jeg lurer på hvordan jeg kommer til å klare meg i dag."

Når du sier det siste, blir den negative tonen umiddelbart satt, slik at du begynner dagen din på en helt annen måte. Dessverre endrer du ikke din negative oppfatning på 1-2-3, men det er mulig. Det tar bare tid, tålmodighet og din vilje.

Prøv å velge hver dag for å si positive ting og oppleve hva dette gjør med deg.

 


 

Positive beliefs

Why is it so easy to take negative beliefs for truth? We often don't even doubt them. It's just like that. But how often are those negative beliefs actually true? Why is it not self-evident to take positive beliefs with both hands?

Negativity vs. positivity

I think there are several reasons for this. First, we live in a broken world. There is evil, worry, disease, poverty, etc. When you turn on the news, 95% of it is about negative topics. For someone who is an HSP, negative comments come in much harder.

On the other hand, you need five positive comments to cancel one negative comment. Just imagine how much positivity you need as a person! If you are also an HSP, then that is quite a challenge. After all, you are very sensitive to negativity. As an HSP you not only hear negativity, but you also feel it.

What can you do about this?

You always have a choice in every situation, including this one. It is not an easy world and certainly not for an HSP person. Make the choice every day to seek your peace. High sensitive people have the same level of energy as others, but they run out of energy faster. This is because they live more intensely and perceive everything.

Continue to believe in a positive outcome. Even if you don't see it yet. If you keep choosing a negative outcome, life will feel even harder. While a great deal of fear and worry may never materialize at all. Just think of how much stress and negativity you add yourself, while it shouldn't have been!

What do you choose?

It is and remains a challenge and a choice that you must make for yourself every day. Do you get up and say to yourself: “Today is going to be a beautiful day.” Or do you say: “Pfff… I wonder how I'm going to get through today.” When you say the latter, the negative tone is immediately set, so that you stand in your day in a completely different way. Unfortunately, you don't change your negative beliefs 1-2-3. However, it is possible. It just takes time, patience, and your will.

Try to choose every day to express positive beliefs and experience what this does to you.

 

© Copyright psyke59gradernord.com