<For English scroll down>

Har du et følsomt barn, men kjenner du deg bare delvis igjen i bildet av et typisk svært følsomt barn? For eksempel fordi barnet ditt ikke er rolig og sjenert, men veldig bevegelig og med en klar mening om seg selv? Noen ganger er barn følsom, men ikke det samme på alle fronter som andre svært følsomme barn. Du kan til og med tvile på om det tross alt er AD(H)D.

Svært følsomme barn har ofte en hemmet karakter, men det er også svært følsomme barn som ikke trenger hvile, men handling. Kjennetegn på et sterkt stimulerende barn er følgende:

1. Tenker dypt

I likhet med det svært følsomme barnet, er et sterkt stimulerende barn preget av at det behandler informasjon i dybden. Et sterkt stimulert barn ønsker å gjøre det bra og leter alltid etter den beste løsningen på et problem. Disse barna tenker dypt over problemer.

2. Merker mer i miljøet

Denne egenskapen kan sees hos det svært følsomme barnet som har et rolig temperament, så vel som hos det sterkt stimulerende barnet. Å merke dette skjer delvis også ubevisst, men sikrer at flere stimuli må behandles. Dette skaper overstimulering.

3. Vil gjøre det riktig (for andre)

Å ville gjøre godt er en viktig egenskap ved høy følsomhet. Svært følsomme barn foretrekker ikke å gjøre feil, men liker å glede alle. Det sterkt stimulerende barnet er også satt sammen slik.

4. Kan føle godt med andre

Dette betyr at de kan føle med hvordan en opplevelse er for og føles av andre. Det at de er så gode på dette har å gjøre med speilneuroner som er aktive i hjernen. Du kan for eksempel gjenkjenne dette ved at barnet:

* opplever intens sorg over et kjæledyrs død

* blir opprørt over noe de ser på TV

5. Trenger å oppdage nye ting

Det sterkt stimulerende barnet trenger nye opplevelser for å føle seg bra. Når det står overfor en ny utfordring, tenker det raskt dypt på alle konsekvensene som kan være der, og så gå for det! Det gjør dem glad å lære noe nytt eller oppdage et nytt spill. Du ser dette mindre hos svært følsomme barn som mer sannsynlig søker fred og blir stresset av endringer. Et svært følsomt barn får panikk ved flytting, et sterkt stimulerende barn gleder seg!

6. Blir fort lei

Nettopp fordi et sterkt stimulerende barn trenger utfordringer og nye opplevelser så sterkt, ser du også at det fort oppleves som kjedelig dersom de uteblir. Svært følsomme barn kan ofte kose seg hjemme i timevis, sterkt stimulerende barn synes snart det er kjedelig.

Et barn som er svært følsomt og har kjennetegn ved et sterkt stimulerende barn, kan komme i en indre konflikt med seg selv. Atferden overlapper også med oppførselen til barn med AD(H)D og med barn som er høy intelligent.

Et sterkt stimulerende barn er ofte veldig entusiastisk, er ivrig etter å komme i gang og har liten interesse for å ta det med ro og være tålmodig. Bare det å bevege seg etter 20 minutter stille sitte gjør dem veldig bra.

 


 

Highly Stimulating Children

Do you have a sensitive child, but do you only partially recognize the picture of a typical highly sensitive child? For example, because your child is not calm and shy, but very mobile and with a clear mind of his own? Sometimes children are sensitive, but not in all aspects the same as other highly sensitive children. You may even doubt whether it is a case of AD(H)D after all.

Highly sensitive children often have an inhibited character, but there are also highly sensitive children who do not need rest but crave action instead. Characteristics of a highly stimulating child are the following:

1. Thinking deeply

Like the highly sensitive child, a highly stimulating child is characterized by the fact that it processes information in depth. A highly stimulating child wants to do well and is always looking for the best solution to a problem. These kids think deeply about problems.

2. Noticing more in the environment

This characteristic can be seen in the highly sensitive child who has a calm temperament, as well as in the highly stimulating child. Noticing this partly also happens unconsciously but ensures that more stimuli have to be processed. This creates overstimulation.

3. Wanting to do it right (for others)

Wanting to do good is an important characteristic of high sensitivity. Highly sensitive children prefer not to make mistakes but like to please everyone. The highly stimulating child has the same characteristic.

4. Able to empathize well with others

This means they can empathize with how an experience is and feels for someone else. The fact that they are so good at this has to do with mirror neurons that are active in the brain. You can recognize this for example by:

* experiencing intense grief over the death of a pet

* getting upset about something they see on TV

5. The need to discover new things

The highly stimulated child needs new experiences in order to feel good. When faced with a new challenge, it quickly thinks deeply about all the consequences that could be there, and then the child goes for it! It makes them happy to learn something new or discover a new game. You see this less in highly sensitive children. These are more likely to seek peace and become stressed by changes. A highly sensitive child panics when moving to another house, a highly stimulating child looks forward to it!

6. Getting bored quickly

Precisely because a highly stimulating child needs challenges and new experiences so badly, you also see that it will quickly become bored if these are not forthcoming. Highly sensitive children can often enjoy themselves at home for hours, highly stimulating children soon find that boring.

A child who is highly sensitive and has the characteristics of a high sensation seeker can come into an inner conflict with itself. The behaviour also overlaps with the behaviour of children with AD(H)D and with children who are gifted.

A highly stimulating child is often very enthusiastic, is eager to get started and has little interest in taking it easy and being patient. Just moving after 20 minutes being quiet does him very well.

 

© Copyright psyke59gradernord.com