<For English scroll down>

Vi tror ofte at vi trenger tingene under for å føle oss lykkelige. Men i virkeligheten jobber de mot oss.

1. Flere nye ting

Hvis livet ditt er godt og de grunnleggende behovene dine er dekket, vil ikke flere ting gi deg den lykken du kanskje forventer. Av og til kan ting hjelpe deg med å gjøre livet ditt lettere. Men dette vil ikke fungere uendelig og alltid.

En overfylt garderobe gjør deg ikke lykkeligere. Og å stappe enda flere ting inn i skapet gjør det ikke bedre. Det viser seg ofte å være mer effektivt å bare lære å nøye seg med det du har. Tross alt, det å ikke ha visse ting har også mange fordeler.

2. Spise mer usunn mat

Vi spiser søppel fordi vi tror det vil gi oss glede. Men over tid finner vi ut at spising av søppel forårsaker det stikk motsatte: vi føler oss trege, usunne og misfornøyde. Noen ganger tror vi at det neste kakestykket, den pakke med kjeks, den pose potetgull, eller den sjokoladebiten er løsningen. At du føler deg bedre etter et par glass vin. Virkeligheten er en annen. Fordi jo mindre søppel du spiser, jo bedre fungerer kroppen din og jo bedre blir livet ditt.

3. Mer anerkjennelse

Bekymrer du deg ofte om hva andre synes om deg? Hvorfor? Det hindrer din frihet og din personlige vekst. Det handler ikke om hva andre tenker, det handler om hva du føler om måten du lever livet ditt på. Hjertene på Instagram, likes på Facebook, antall tekstmeldinger du får. Det du trenger er selvkjærlighet, selvaksept og selvmedfølelse. At du vet inni deg at du er god nok.

4. Mer komfort og latskap

Vil du tilbringe dagene dine på en sofa, se på YouTube og Netflix? Gjør det deg glad? Tiden din i dette livet er ikke ubegrenset. Og øyeblikkene som gjør deg mest glad og takknemlig i det lange løp, er ikke de late øyeblikkene på sofaen. Selvfølgelig er avslapning en viktig del av et godt liv. Bruk avslapning for å støtte et godt liv men la det ikke bli et mål i seg selv.

5. Mer bryting med ditt daglige drama

Vi føler at drama er skapt av det som skjer med oss. Etter hvordan andre oppfører seg. I virkeligheten oppstår drama helt i våre egne hoder. Etter hvordan vi tenker, hva vi tenker og hvor dypt vi går inn i disse tankene. Slutt å se deg selv som et offer for situasjonen. Du kan ikke endre det som skjedde. Du kan endre hvordan du håndterer det selv.


Unnecessary things

We often think we need the things below to feel happy. But in reality, they work against us.

1. More New Things

If your life is good and your basic needs are met, more stuff will not bring you the happiness you may expect. Sometimes stuff can help make your life easier. But this will not work indefinitely.

An overstuffed wardrobe will not make you happier. And cramming even more stuff in does not make it any better. It often turns out to be more effective to simply learn to be content with what you have. Not having certain things also has a lot of advantages.

2. Eat more unhealthy food

We eat junk because we believe it will bring us pleasure. But over time, we find that binge-eating causes the exact opposite: we feel sluggish, unhealthy, and dissatisfied.

Sometimes we think that the next piece of cake, that packet of cookies, that bag of chips or that chocolate bar is the solution. That you feel better after a few glasses of wine. Reality is different. Because the less junk you put in, the better your body functions and the better your life becomes.

3. More Recognition

Do you often worry about what others think of you? Why? It hinders your freedom and your personal growth. It's not about what others think, it's about how you feel about the way you live your life. The hearts on Instagram, the likes on Facebook, the number of messages you get. What you need is self-love, self-acceptance, and self-compassion. That you know inside that you are good enough.

4. More comfort and laziness

Do you want to spend your days on a couch, watching YouTube and Netflix? Does that make you happy? Your time in this life is not endless. The moments that make you most happy and grateful in the long run aren't those lazy moments on the couch. Of course, relaxation is an important part of a good life. Use relaxation to support a good life, not as a goal in itself.

5. Struggling more with your daily drama

We feel that drama is created by what happens to us. By how others behave. However, drama arises entirely in our own head. Through the way we think, what we think and how deeply we go into these thoughts. Stop seeing yourself as a victim of the situation. You cannot change what happened. But you can change how you handle it yourself.

 

© Copyright psyke59gradernord.com