(For English scroll down)

Konsentrasjon

Stress kan forårsake konsentrasjonsproblemer. Derfor bør du prøve å holde medieforbruket begrenset. Bruk ett medium per dag, to på det meste. Hjernen vår er allerede overbelastet ved å følge nyhetene hele dagen.

Hjernen vår har omtrent tre aktiviteter for å veilede handlingene våre: å reagere, å konsentrere seg og arkivere. I rastløse situasjoner aktiveres refleksmodusen konstant. Vi er da mindre i stand til å konsentrere oss og huske.

Løsning

Løsningen er enkel: skjerm deg selv fra stimuli så mye som mulig. Andre aktiviteter i hjernen får da mer plass. Katastrofe er lammende og innsnevrende for hjernen. Derfor er det ikke bra å sjekke nyhetene hver gang imellom. Vanligvis er det ikke hyggelige meldinger heller.

Selvfølgelig må du holde deg informert, men det er også greit med ett eller to øyeblikk om dagen. Algoritmer lokker deg fra denne melding til den andre. Det er derfor bedre å slå av internett under arbeidet (med mindre du trenger det). Og det gjelder også privat. Vi har nok av våre egne bekymringer. Sykdom, tap av jobb, skilsmisse. Du trenger ikke legge mer trøbbel til det.

Mobilavhengig?

De fleste er mer slave enn mesteren til mobilen. Som et resultat er oppmerksomhetsproblemene også mer alvorlige på grunn av de konstante avbruddene fra e-post, nyheter og sosiale medier.

Prøv å konsentrere deg i 10 minutter på jobben uten å se på telefonen. Så forlenger du den tiden. For hvert avbrudd du tar trenger du 20 til 30 minutter for å komme tilbake til flyten. Og selvfølgelig er det viktig i noen jobber at du er tilgjengelig, men du kan ikke tenke rett og effektivt hvis du blir avbrutt hele tiden. Alltid å være tilgjengelig er faktisk en dum unnskyldning for folk som er avhengige av telefonen sin og de som organiserer arbeidet sitt dårlig. Det er enkelt å gi beskjed til kolleger eller kunder via telefonsvarer og en fraværsmelding når du er fullt tilgjengelig igjen.

Skaff deg ro!

Bytt mellom konsentrert tenkning og pauser. Gjør ingenting. Dette gir hjernen rom for å arkivere informasjon. Få også en god natts søvn. Gå ut på en tur. Men i hvert fall borte fra skjermene dine.

 


 

Protect your brain

Concentration

Stress can cause concentration problems. Try to keep your media consumption to one medium per day, two at most. Our brains are already overloaded by following the news all day long.

Our brains have roughly three activities to guide our actions: reacting, concentrating, and archiving. In restless situations, the reflex/react mode is constantly activated. Then, we are less able to concentrate and remember.

Solution

The solution is simple: shield yourself from stimuli as much as possible. Then, other activities of the brain get more space. Evil is paralyzing and constricting for the brain. That is why it is not good to check the news every time in between. Usually, these are not happy messages anyway.

Obviously, you want to stay informed, but that is also fine with one or two moments a day. Algorithms lure you from one message to another. It is therefore better to turn off the internet during your work (unless you need it). The same applies to private situations. 

We have enough of our own worries. Illness, job loss, divorce. You shouldn't add more misery to that.

Mobile addiction?

Most people are more slave than master of their cell phones. As a result, the attention problems are also more serious, due to the constant interruptions by emails, news, and social media.

Try concentrating at work without looking at your phone for 10 minutes. Then, increase that period. For each interruption you need 20 to 30 minutes to get back into the flow. And of course, it is important in some jobs that you are available, but you cannot do good thinking while you get interruptions constantly. Being accessible always is actually a weak excuse for people who are addicted to their telephone and who organize their work poorly. In the meantime, let colleagues or customers know when you will be fully available again via voicemail or an out-of-office reply.

Get rest

Alternate concentrated thinking with pauses. Do simply nothing. This gives the brain room to archive information. Make sure to get a good night's sleep. Go outside and take a walk. But at least stay away from your screens.

 

© Copyright psyke59gradernord.com