(For English scroll down)

Presset øker, produktiviteten må økes, vi må gjøre mer og mer. Men hvorfor? Er det ikke på tide at vi tar et skritt tilbake, reflekterer og tenker over hva vi gjør? At vi gir vår hjerne litt ro fra informasjonsoverbelastningen og havet av meninger som overvelder oss daglig? At vi korter ned gjøremålslisten betraktelig, la ting være i fred? 

Hvis du rundt klokken 16 går tom for energi til å lage et sunt måltid, går tom for energi til å være hyggelig mot noen, og alt du vil gjøre er å henge på sofaen med Netflix og telefonen din, kan det hende du bruker energien din ikke på riktig måte.

Fred og ro

Jeg sier ikke at alt pleide å være bedre før i tiden, men folk pleide å ha mer tid til fred og introspeksjon. Det var travle perioder, som om sommeren for såing og dyrking av avlingene og om høsten for høsting og slakting, men disse ble avvekslet med hvile. Og ikke hvile med støy og mye lys i bakgrunnen, å måtte se på telefonen fordi du må bli elsket på nettet. Nei, hvile var virkelig hvile. Og informasjonen folk fikk omhandlet ting og tang til umiddelbare naboer eller rykter om nabolandsbyer der de aldri hadde vært før. Og søndag var en hellig dag, hvor det ikke en gang var lov til å arbeide.

Med færre distraksjoner og færre ting vi «trenger» å gjøre, kan vi fokusere på de viktige tingene og menneskene. Hvis du kjøper mindre, trenger du mindre penger. Trenger du mindre penger, må du jobbe mindre hardt og har du derfor mer tid til sunn mat, en hobby som kanskje også genererer penger.

Stress

Tingene vi må gjøre gir oss ofte stress. Hente barna i tide på barnehagen. Skaffe raskt noen glemte dagligvarer i en travel butikk. En sjef som ringer etter jobb om du kan sjekke noe. Kjøpe obligatoriske gaver. Et hus som må være i orden før de besøkende kommer. En haug med klær som faller ut av skapet når du leter etter den ene skjorten.

Hvis du er opp til ørene i stresset med jobben, (små) barn og forventningene til menneskene rundt deg, så har du lite energi igjen, for eksempel til å lage en ukemeny, selv om en ukemeny ville lette matlagingen og shoppingen betraktelig i løpet av uken. Mindre av alt og bedre planlegging betyr mindre stress. Og når det er mindre, er det lettere å planlegge, men det er også mer tid til å planlegge.

Trapp ned

Når du gjør mindre, er det tid for refleksjon. Å bare gå ut døren og gå en tur. Ikke for å brenne kalorier, ikke for å bli sprekere, ikke med en hensikt, men bare for å være ute, puste frisk luft og nyte fugler og trær.

Vi trenger ikke alltid være opptatt. Faktisk er et liv uten stress et vakkert liv.

 


  

To do less

Pressure is increasing, productivity must go up, we need to do more and more. But why? Isn't it about time we take a step back, reflect and think about what we're doing? Just to give our brains relief from the information overload, the sea of opinions that inundates us daily? Seriously shorten the to-do list, leave things alone? 

If you run out of energy to make a healthy meal around 4 p.m. If you are out of energy to be nice to anyone, and all you want to do is hang out on the couch with Netflix and your phone, then you may not be using your energy in the right way.

Peace and quiet

I'm not saying that everything in the past used to be better, but people used to have more time for peace and introspection. There were busy periods, such as in the summer for sowing and taking care of the crops and in the autumn for harvesting and slaughtering. But these were exchanged with rest. And not rest with noise and a lot of lights in the background, having to look at your phone because you need to be loved online. No, rest was really rest. And the information people received concerned the ups and downs of immediate neighbours or rumours about neighbouring villages where they had never been before. And Sunday was a holy day, on which no work was even allowed.

With fewer distractions and fewer things to do, we can focus on the important things and people. If you buy less, you need less money. If you need less money, you have to work less hard and therefore you have more time for healthy food and a hobby that maybe also generates money.

Stress

The things we must do often give us stress. Be on time to pick up the children from day-care. Quickly get some forgotten groceries at a busy store. A chef who calls after work if you can check something. Buy obligatory gifts. A house that needs to be in order before the visitors come. A pile of clothes that fall out of your closet when you're looking for that one shirt.

If you are up to your ears in the stress of work, (small) children and the expectations of the people around you, then you have little energy left, for example to make a weekly menu, even though a weekly menu would considerably ease your cooking and shopping during the week. Less of everything and better planning means less stress. And when there is less, it is easier to plan, but there is also more time to plan.

Take a step back

When you do less, there is time for reflection. To just step out the door and take a walk. Not to burn calories, not to get fitter, not with a purpose but simply to be outside, breathe fresh air and enjoy birds and trees.

We don't always have to be busy. In fact, a life without stress is a beautiful life.

 

© Copyright psyke59gradernord.com