(For English scroll down)

Barn lærer av oss. De ser oss gjøre visse ting og etterligner oss. Hvis du vil at barnet ditt skal oppføre seg skikkelig, må du vise det. Du kan ikke løpe rundt i huset og banne og tulle og forvente at barnet ditt ikke skal gjøre det.

Hjernen deres utvikler seg, så læringen er fortsatt treg. Vær tålmodig og snill med dem. Et barn har lært å gå ved å falle. Gi ham plass til å gjøre feil på andre områder i livet, slik at han kan lære og vokse.

Barn forventer at det er grenser. Sett de da. Og straff hvis disse grensene brytes.

Et barn trenger frisk luft. Så la ham leke ute. Det er så mye bedre enn å sitte bak en skjerm.

Gi ham sunn mat og få det til å se bra ut. Og prøv noe nytt. Noen barn foretrekker rå gulrøtter fremfor kokte gulrøtter. Ikke bekymre deg for det, og gi ham rå gulrøtter mens alle andre spiser kokte gulrøtter.

Et barn trenger kjærlighet. Du kan aldri gi et barn for mye kjærlighet og oppmerksomhet. Sørg også for at du alltid er der for ham uansett hva som skjer. Og ikke snakk til ham, men med ham. Hør hva barnet har å si; uansett hvor ubetydelig det kan virke. Og lytt uten å dømme eller berette ham. Godta hvem barnet er uten å sammenligne med andre.

Men mest av alt, du må oppmuntre og gi ros til barnet ditt for de tingene han gjør godt.

 


 

What children need

Children learn from us. They see us doing certain things and imitate us. If you want your child to behave properly, you must show them how it’s done. You cannot run around the house swearing and ranting and expect your child not to. 

Their brains are developing so learning is still slow. Be patient and kind with them. A child learns to walk by falling. Give him the space to make mistakes in other areas in life so that he can learn and grow.

Children expect there will be boundaries. So set them. And punish them if those boundaries are violated.

Children need fresh air. So let them play outside. That’s so much better than sitting behind a screen all the time.

Prepare healthy food and make it look good. And try something new. Some children prefer raw carrots instead of cooked carrots. Don’t worry about it and give the child raw carrots while everyone else eats cooked carrots.

Children need love. You can never give a child too much love and attention. Also make sure that you are always there for him no matter what happens. And don’t talk to him but talk with him. Hear what he has to say; no matter how insignificant it may seem. And listen without judging or lecturing him. Accept who he is without comparing him to others.

But most of all, encourage and praise your child for the things it does well.

 

© Copyright psyke59gradernord.com