(For English, scroll down)

Jeg har vært litt frustrert i det siste. Ikke minst på grunn av mennesker med klager på familie og lokalsamfunn. Jeg har sett effekten av å bryte familiebånd og lokalsamfunn i flere tiår.

Endre verden

Jeg kan ikke endre det som skjer nå. Igjen skal det komme en motreaksjon. Det er bedre, som mor Theresa sa, "gå hjem og elsk familien din" hvis du vil forandre verden.

Gjør det du må gjøre. De små tingene. Forskjellen mellom å ha en samtale med barna etter middagen, eller å henge i stolen med en telefon. Forskjellen mellom pent og i orden eller pent og veldig ryddig. Forskjellen mellom å bekymre meg for ting jeg ikke kan endre eller å bekymre meg for ting jeg kan kontrollere.

Hva vil jeg?

Jeg tror verden virkelig hadde vært et mye bedre sted hvis vi ikke hadde kastet familiebånd og samfunnsånd ut av vinduet så massivt. Hvis vi bare hadde, så hatet av progressive, hatt litt mer av femtitallets 'kålluft'.

Spør deg selv: Hva vil jeg? Hva er bra i livet mitt? Hva vil jeg endre? Er jeg moren/faren jeg vil være? Personen jeg vil være? Kvinnen/mannen jeg vil være? Bekymrer jeg meg for tingene jeg kan endre og tar avstand fra det jeg ikke kan endre?

Det viktigste? 

Få barna til å bli kloke og balanserte voksne. Gi dem en vakker barndom. La hjemmet ditt være det hyggeligste stedet som finnes. Opprettholde en høy standard for deg selv i alt du gjør. I det du spiser, hvordan du ser ut, hvordan ting ser ut hjemme, inne og ute. I hvordan barna oppfører seg overfor andre.

Hvis det er én ting som betyr noe og har verdi, er det familie, prøver å være et bedre menneske og holder hodet kaldt når hele verden virker gal. Å ta avstand, en midlertidig avstand fra forskjellige medier og forme livet ditt igjen slik du vil ha det.

Mye bra

For det er også mye bra. Og med litt ekstra oppmerksomhet og kjærlighet, blir det bare bedre.

Ikke la de negative meldingene påvirke deg, for da har media allerede vunnet, om enn bare i hodet ditt.

Til syvende og sist, hvordan du opplever livet begynner i tankene dine. Så gjør det ren i hodet ditt, i huset ditt, i rutinene dine og hvor ellers. Slå av datamaskinen, slå av telefonen og fokuser på det som betyr noe for deg. Å gjøre det som virkelig betyr noe.

 


 

Be strong!

Lately, I have often felt slightly frustrated. Not least by people with complaints about family and community.

I have seen the effect of breaking down family ties and communities for decades.

Change the world

I can't change what's happening now. There is also a counter-reaction. It is better, as Mother Theresa said, "go home and love your family" if you want to change the world.

Do what you have to do. The little things. The difference between having a conversation with the children after dinner and hanging in a chair with a telephone. The difference between neatly and very neatly. The difference between worrying about things I can't change and worrying about things I can control.

What do I want?

I think the world would indeed have been a much better place if we hadn't thrown family ties and community spirit out the window as massively as has been done. If only we had had a little more of the fifties cabbage smell so hated by progressives.

Ask yourself: What do I want? What's good in my life? What do I want to change? Am I the mother/father I want to be? The person I want to be? The woman/man I want to be? Do I worry about the things I can change and distance myself from what I cannot change?

Most important?

Help your children to become wise and balanced adults. Give them a beautiful childhood. Let your home be the nicest place there is. Maintaining a high standard for yourself in everything you do. In what you eat, how you look, how things look at home, inside and out. In how your children behave towards others.

If there's one thing that's important and has value, it is family, trying to be a better person and keeping a cool head when the whole world seems crazy. Taking distance, a temporary distance from various media and shaping your life the way you want it again.

Much good

Because there is also a lot of good. And with some extra attention and love, it only gets better.

Don't let the negative messages influence you, because then the media has already won, if only in your head.

Ultimately, how you experience life begins in your mind. So, clean up. In your head, in your house, in your routines and where else. Turn off your computer, turn off the phone and focus on what matters to you. To do what really matters.

 

© Copyright psyke59gradernord.com