(For English scroll down)

Et liv uten ballast, uten elendighet, det er det alle ønsker. Et lettere, enklere og mer lettlivet liv. Et liv der du kan være helt deg selv uten å bli konstant hemmet av ballasten fra fortiden. Et godt liv. Et liv som kretser rundt suksess, ro og kjærlighet. Å leve uten barrierer. Leve med ting som gjør deg glad.

Hvordan få det til?

Bestem hvilke ting som hjelper deg videre og bli kvitt de unødvendige tingene fra livet ditt. De fleste mennesker har mange ting, klær, forpliktelser, ansvar, dårlige vaner og sosiale nettverk. Ting som ikke hjelper oss å gå videre, men som er i livene våre. Å samle ballast skjer nesten automatisk - å kaste ballast over bord er en bevisst aktivitet.

Husk at livet ditt ikke er uendelig. Og du får bare en begrenset mengde tid og energi til å oppleve alt du ønsker å oppleve her i livet. Hvert stykke ballast tar tid og energi. Tiden du sparer på å handle, svare på unødvendige e-poster, se på dumme programmer og rydde opp i unødvendige ting kan brukes på ting som hjelper deg videre.

Tenk deg å bytte ditt daglige 30-minutters Netflix-program for noe som hjelper deg videre. Som sport, å lese og å gjøre drømmene dine til virkelighet. Da har du satt av 114 virkedager til dette de neste fem årene. Selv om du bare ville bruke halvparten av tiden til å gjøre livet ditt bedre, vil det allerede være en stor fortjeneste. Et liv med mindre ballast er et bedre liv.

Hvis alle gjorde det, ville vi alle vært sunnere, roligere, mer kjærlige, mer vellykkede, friere, lykkeligere og mer oppfylt.

 


 

Ballast

A life without ballast, without misery, that is what everyone wants. A lighter, simpler, and more light-hearted life. A life in which you can be completely yourself without being constantly hindered by the ballast from the past. A good life. A life that revolves around success, calm and love. To live without barriers. Live with things that make you happy.

How to achieve this?

Determine which things help you to move forward and get rid of the unnecessary things from your life. Most people have a lot of stuff, clothes, obligations, responsibilities, bad habits and social networks. Things that don't help us to move forward, but that are in our lives, nevertheless. Collecting ballast happens almost automatic – throwing ballast overboard is a conscious activity.

Remember that your life is not endless. You only get a limited amount of time and energy to experience everything you want to experience in this life. Every piece of ballast takes time and energy. The time you save on shopping, answering unnecessary emails, watching stupid programs, and cleaning up unnecessary things can be spent on things that help you to move forward.

Imagine trading your daily 30-minute Netflix program for something that helps you to move forward. Like sports, reading and making your dreams come true. Then you have set aside 114 working days for this in the next five years. Even if you would only use half that time to make your life better, it would already make a huge difference. A life with less ballast is a better life.

If everyone did that, we would all be healthier, calmer, more loving, more successful, freer, happier and more fulfilled.

 

© Copyright psyke59gradernord.com