(For English, scroll down)

Har du noen gang opplevd ting i fortiden som du gjerne skulle glemme? Og at det skjer noe som er en trigger til å tenke på nytt på hva som skjedde i fortiden?

Hvordan takler du det?

Kanskje du føler deg maktesløs, fortapt og du vet ikke hvor begynnelsen eller slutten er. Det treffer deg. Noen ganger kan en liten trigger være nok. Hvor mye energi tar det for å unngå triggere? Hvor begrenset lever du, fordi du ikke fullt ut lever i frihet, fordi frykt fortsetter å spille en rolle i livet ditt? Skam, tristhet, sinne, ensomhet, skyldfølelse og frustrasjon. Å bli oversvømmet av alle disse følelsene, tankene og troene. Oversvømmet av så mange ting at du har mistet oversikten fullstendig. Viklet inn og fortapt i din egen negative boble og ikke kunne se hvor utgangen er.

Å overleve

Det er en god sjanse for at du bevisst har overbevist deg selv om at du har det fint og at du aksepterer situasjonen slik den er nå. Du har ordnet livet ditt og tror du er lykkelig. Men er det virkelig tilfelle? Dette kan ha blitt en måte å "overleve" på for deg. Uten den troen kan du ha falt i en depresjon fordi du rett og slett ikke vet hvordan du skal takle fortidens problemer.

Å utvikle en overlevelsesstrategi er ikke rart eller dumt. Det holder deg gående. Men hvor lenge vil du "overleve" i stedet for å leve i frihet? Når våger du å velge å bevisst møte dine problemer? Slik at du kan være stolt av tingene du har oppnådd, utviklingen du har vært igjennom?

En vei ut!

Helbredelse skjer når du føler. Det blir ikke morsomt, men tungt, vanskelig, konfronterende og trist. Men takler du problemene ett om gangen, så kommer du deg sakte, men sikkert ut av den dalen. Det vil opplyse deg og du vil blomstre. En tung byrde vil bli løftet fra skuldrene dine hvis du har mot til å møte problemene dine og se dem rett inn i øynene. Ikke ignorer problemene dine, men konfronter dem. Du kan ikke viske ut fortiden, men du kan lære å se tilbake på den på en annen måte, uten at den har et grep om livet ditt.

Du trenger ikke gjøre det alene. Be om hjelp hvis du trenger det!

 


 

Take on problems

Have you ever experienced things in the past that you would like to forget? And that something happens that is a trigger to think again about what happened in the past?

How do you deal with that?

Maybe you feel powerless, lost and you don’t know where the beginning or the end is. It hits you. Sometimes a small trigger can be enough. How much energy does it take you to avoid triggers? How limited do you live, because you do not fully live in freedom, because fear continues to play a role in your life? Shame, sadness, anger, loneliness, guilt, and frustration. Being flooded by all those emotions, feelings, thoughts, and beliefs. Overwhelmed by so many things that you have completely lost the overview. Entangled and lost in your own negative bubble that you can’t see where the exit is.

To survive

There is a good chance that you have consciously convinced yourself that everything is just fine and that you accept the situation as it is now. You have arranged your life and you think you are happy. But is that really the case? This may have become a way of “survival” for you. Because without that belief, you might have fallen into a depression because you simply don’t know how to deal with the problems of the past.

Developing a survival strategy is not weird or stupid. It keeps you going. But how long do you want to “survive” instead of living in freedom? When do you dare to choose to consciously face your problems? So that you can be proud of the things you have achieved, the developments you have gone through.

A way out!

Healing comes when you feel. It will not be fun but heavy, difficult, confrontational, and sad. But if you tackle your problems one by one, you will slowly but surely get out of that situation. It will enlighten you and you will blossom. A heavy burden will be lifted from your shoulders if you have the courage to face your problems and look them straight in the eye. Do not ignore your problems but confront them. You cannot erase the past, but you can learn to look back on it in a different way, without it having a grip on your life.

You don’t need to do this alone. Ask someone to help you!

 

© Copyright psyke59gradernord.com