(Scroll down for English)

Emosjoner er ikke universelle, men varierer fra kultur til kultur. De utløses ikke av noe, og du har kontroll over dem. Variasjon er normen, ikke universalitet. Forskning har vist at ingen emosjon har en blåkopi. Så du kan ikke si: "når dette skjer, oppstår den spesifikke emosjonen" *. I et bestemt øyeblikk i en bestemt situasjon gir hjernen mening til følelser og inntrykk og på denne måten skapes emosjoner. Følelser er ikke bare reaksjoner på verden rundt oss. Det er ikke slik at du observerer alt dette passivt. Det du oppfatter blir bearbeidet av hjernen din og sammen med det du har opplevd tidligere, gir hjernen din en mening til det og foreskriver en mulig handling. Gjennom prediksjon og korreksjon skaper hjernen din et bilde av verden.

Konsepter

Affekt er den generelle følelsen du har gjennom dagen. Det er ikke en emosjon, men en følelse med to egenskaper. Den første er om følelsen er behagelig eller ubehagelig. Den andre egenskapen er om den holder deg rolig eller får deg til å bli begeistret. Din følelse er alltid en kombinasjon av de to.

Hjernen vår er strukturert på en slik måte at hver handling eller beslutning er ledsaget av en følelse. Det betyr også at vi tror vi oppfatter verden slik den er når vi faktisk oppfatter verden slik vi ser den og har laget den i tankene våre. Emosjoner er faktisk målrettede konsepter. Emosjoner er følelser i forhold til situasjonen. De indikerer om du bør iverksette tiltak eller ikke. Hvis det nå er en gruppe mennesker som tenker det samme om et bestemt konsept og tilhørende følelse, så blir denne følelsen stemplet som emosjoner. **

Tilkobling

Tilkobling er et svært viktig behov i et forhold. Det betyr at man er tilgjengelig for hverandre, man føler seg trygge med hverandre og man vet at man kan stole på den andre.

Men noen ganger i et forhold er det følelser som den ene parten gir en annen mening enn den andre. Da er det et avvik. Og denne uoverensstemmelsen kan føre til problemer i et forhold. Når begge parter begynner å skylde på hverandre, kan du se på samhandlingsmønstre og forbedre dem. "Skal du dra igjen? Du er aldri hjemme!" handler faktisk ikke om å dra, men om følelsen av ensomhet når partnerens nærvær er viktig for deg i det øyeblikket. Når partnere føler at de ikke kan regne med støtte, oppmerksomhet og tilstedeværelse fra den andre, føler de seg ensomme, redde, såret eller sinte. Med kamp som resultat. I stedet for "Skal du dra? Du er aldri hjemme!" er det bedre å si "Hold meg" eller bare være ærlig: "Jeg liker ikke når du ikke er her".

Og hvis dere ikke klarer å finne ut av det sammen, kan det være nyttig å tilkalle profesjonell hjelp.

 

*: Touroutoglou et al. 2015. stimulate individual neurons with electricity: Guillory and Bujarski 2014. such as monkeys and rats: Barrett, Lindquist, Bliss-Moreau, et al. 2007.

**: How emotions are made – The secret life of the brain, by L. Feldman Barrett

 


 

Emotions in your relationship

Emotions are not universal but vary from culture to culture. They are not merely triggered by something, and you are in control of them. Variation is the norm – not universality. Research has shown that no emotion has a blueprint. So, you cannot say: “when this happens, that specific emotion occurs” *. At a certain moment in a certain situation, the brain gives meaning to feelings and impressions and that is how emotions are created. Emotions are not reactions to the world around us. It is not the case that you observe all this passively. What you perceive is processed by your brain and together with what you have experienced in the past, your brain provides an opinion and prescribes a possible action. Through prediction and correction, your brain creates a picture of the world.

Concepts

Affect is the general feeling you have throughout the day. It is not an emotion but a feeling with two characteristics. The first is whether the feeling is pleasant or unpleasant. The second characteristic is whether it keeps you calm or gets you excited. Your feeling is always a combination of the two.

Our brains are structured in such a way that every action or decision is accompanied by a feeling. That also means that we think we perceive the world as it is when we actually perceive the world as we see it and then construct it in our minds. Emotions are purposeful concepts. Emotions are feelings related to the situation. They indicate whether you should act or not. If there is a group of people who think the same about a certain concept and associated feeling, then this feeling is labelled as emotion. **

Connections

Connectedness is an essential need in a relationship. It means that you are available to each other, you feel safe with each other, and you know you can trust the other person.

But sometimes in a relationship there are feelings to which one party gives a different meaning than the other. Then there is a discrepancy. And this discrepancy can lead to problems within a relationship. When both parties start blaming each other, you can look at interaction patterns and improve them. "Are you leaving again? You're never even home!" is not about leaving, but about your feeling of loneliness when the presence of your partner is important to you at that moment. When partners feel that they cannot count on support, attention, and presence from the other, they feel lonely, afraid, hurt, or angry. With a fight as a result. Instead of “Are you leaving? You're never home!” It's better to say, “Hold me tight” or just be honest: “I don't like it when you're not here”.

And if you are not able to work it out together, it is useful to call in professional help.

 

*: Touroutoglou et al. 2015. stimulate individual neurons with electricity: Guillory and Bujarski 2014. such as monkeys and rats: Barrett, Lindquist, Bliss-Moreau, et al. 2007.

**: How emotions are made – The secret life of the brain, by L. Feldman Barrett

 

© Copyright psyke59gradernord.com