(Scroll down for English)

Jeg tror du blir det du forteller deg selv. Eller det du blir fortalt, hvem du er.

Døm selv: I stedet for å tenke at du er en uryddig person som sliter med å holde huset ryddig, tenk på deg selv som en som er veldig ryddig og erfaren. Hvordan ville hun oppføre seg i hverdagen?

Er dette deg?

  • Ville hun sitte på rumpa når kjøkkenet var fullt av oppvask? 
  • Ville hun bare prøve å lukke en skuff for tjuende gang, eller ville hun rydde den skuffen?
  • Ville hun fråtse hele dagen, eller ville hun sitte pent ved bordet og begrense seg til tre måltider om dagen?
  • Ville hun spise til magen gjør vondt, eller øse opp en anstendig mengde og holde seg til det?
  • Ville hun drikke Cola fra flaske, eller vann fra et fint glass?

Hvordan ville personen du ønsker å være oppføre seg?

Personen du ønsker å være

Hvis du begynner å tenke på deg selv som en ryddig, organisert person, vil du oppføre deg på den måten. Derfor, skriv ned hvordan du vil leve, hvordan du vil tilbringe dagen, hva du skal spise, hvordan du vil ha det. Og hvordan personen du vil være oppfører seg.

Du kan for eksempel skrive at du ønsker å være en god mor/far ved å være til stede. At du er en god mor/far, fordi du spiser frokost med barna, sitter til bords med dem, leser for dem, går ut med dem. Det er finere å tenke på deg selv som en som gjør det riktig enn som en som stadig tar feil, plaget av “mom-guilt” men prøver å gjøre det bedre hver dag.

Tenk annerledes

Bedre å tenke på deg selv som en ryddig person, en god mor/far, en god kone/ektemann, en livsnyter som av og til sklir ned, enn som en "kaot" og et vandrende fjell av mangler som prøver hver dag, men får det er aldri til å være godt nok.

Du kan velge dine egne tanker. Du kan alltid endre deg. Men å endre fra tanken på at du ikke er god nok, eller en "kaot", en lat en, en fråtser fungerer ikke.

Skriv ned hvem du er. Si det, eller tenk det. "Jeg er en positiv person" i stedet for "Jeg burde bekymre meg mindre". "Jeg spiser 95 % sunne ting og tillater meg selv noen ganger å spise en snack" i stedet for "Jeg burde dra på diett fordi jeg er altfor feit". "Jeg har huset mitt i orden og er verdig til å være i et ryddig miljø" i stedet for "Jeg skal prøve å holde det evige kaoset under kontroll".

Prøv det, det hjelper!

 

 


 

What you tell yourself

I think you become what you tell yourself. Or what you are told, who you are.

Judge for yourself: Instead of thinking that you are an untidy person who struggles to keep her house tidy, think of yourself as someone who is very neat and experienced. How would she behave in everyday life?

Is this you?

  • Would she sit on her behind when the kitchen was full of dishes?
  • Would she just try to close a drawer for the twentieth time, or would she clean that drawer?
  • Would she graze all day, or would she sit neatly at the table and limit herself to three meals a day?
  • Would she eat until her stomach hurts, or scoop up a decent amount and stick with it?
  • Would she drink Coke from a bottle, or water from a nice glass?

How would the person you want to be behave?

The person you want to be

If you start to think of yourself as a neat, organized person, you will behave that way. Therefore, write down how you want to live, how you want to spend your day, what you are going to eat, how you want to feel. And how the person you want to be behaves.

For example, you can write that you want to be a good mother/father by being present. That you are a good mother/father, because you have breakfast with the children, sit at the table with them, read to them, go outside with them. It's nicer to think of yourself as someone who does it right than as someone who constantly gets it wrong, plagued by "mom-guilt" but tries to do better every day.

Think differently

Better to think of yourself as a neat person, a good mother/father, a fine wife/husband, a "bon vivant" who occasionally slips up, than as a mess and a walking mountain of shortcomings that tries every day but it's never good enough.

You can choose your own thoughts. You can always change. But changing from the thought that you are not good enough, or a chaotic, a lazy one, a glutton doesn't work.

Write down who you are. Say or think, “I am a positive person” instead of “I should worry less”. “I eat 95% healthy things and sometimes allow myself a splurge” instead of “I should go on a diet because I'm way too fat”. “I've got my house in order and am worthy to be in a tidy environment” instead of “I'm going to try to keep the eternal chaos under control”.

Give it a try, it helps!

 

© Copyright psyke59gradernord.com