(For English scroll down)

Noen ganger går ikke ting som du vil ha det til. Alt du gjør tar mer tid enn nødvendig, og du gjør ikke engang halvparten av tingene du ønsker å gjøre. Fordi du har "mangel på tid". Eller det virker bare for mye til å begynne med, og så gjør du bare ingenting, mens det fortsetter å spille i bakgrunnen i hodet ditt hver dag, bevisst eller ubevisst.

Når hodet er fullt av søppel, er det vanskelig å fokusere på øyeblikket. Hvis huset ditt er fullt av søppel, er det vanskelig å finne glede i det.

Når gamle ting kommer i veien i hodet ditt, er det vanskelig å planlegge for fremtiden. Du tror kanskje at livet ditt ville blitt mye bedre med nye klær, et større hus, lettere barn, en mer observant mann, osv. Men er det det? Hvis du vil endre på noe, se på deg selv først. Din egen holdning, din egen måte å tenke på. Kanskje det er på tide å organisere ditt eget liv på en annerledes og bedre måte? Kanskje du burde bruke litt mer tid med deg selv. Det er mye bedre for deg selv, men det gjør deg også bedre for mannen din og barna.

Noen oppgaver må gjøres hver dag og kan føles som utakknemlig arbeid fordi ingen forteller deg at toalettet er så rent og pent. Og i stedet for å sette pris på at du har sortert, vasket, hengt, strøket eller brettet klærne deres, hører du dem sukke mens de må legge det i sitt eget skap, en oppgave på 30 sekunder.

Men trenger du det, den konstante bekreftelsen? Selvfølgelig ikke. Du gjør disse tingene for deg selv og for familien din. Du vet de elsker deg. Og mest av alt liker de en mor eller kone som først og fremst tar vare på seg selv og gjør ting fordi det er jobben hennes. På et fly får du også beskjed om å ta på din egen oksygenmaske før du gjør det for barna dine.

Det er bare én vei å følge, og det er tilfredshet. Å få mest vakre ut av det du kan. Hva som er vakkert, er forskjellig for alle. Du har friheten til å definere det selv, innenfor grensene for hva som er mulig. Ikke det du gjør nå og da, men det du gjør dag ut, dag inn.

Hvordan?

 • Stå opp en halvtime tidligere enn familien din for å ta en dusj, kle på deg, drikke kaffe og tilberede frokost. Dette gjør at dagen starter jevnt i stedet for frustrerende, og det hindrer deg i å gå rundt i pysjamasen klokken halv elv.
 • Ha en god morgenrutine, og en kveldsrutine for å forberede morgenen. Hvor deilig er det å våkne til et ryddig hus og lage kaffen på et rent og ryddig kjøkken?
 • Ta deg tid til å spise maten.
 • Hold hjemmet ditt rent og ryddig.
 • Lær barna dine å ikke forstyrre deg hvis du drikker en kopp te klokken tre og leser en bok i femten minutter slik at du kan lade opp i disse minutter.
 • Planlegg de daglige aktivitetene dine på en måte som passer livet ditt, slik at du aldri trenger å komme opp med løsninger i siste liten som koster mye tid og penger.
 • Ta deg tid til å etablere effektive rutiner, prioritere ditt eget velvære.

For din egen familie bør du også bare trekke pusten dypt og gå foran med et godt eksempel ved å ikke sutre eller bli sint. Hvilken mann liker ikke å komme hjem til en sosial, rolig kvinne som tydelig synes hun er verdt å ta hensyn til? Vi er et bedre eksempel for barna våre og mer moro for ektemennene våre. Hvem hører på en mor som beklager over rotete rom når hennes eget rom er rotete?

For å elske din neste som deg selv, må du først elske deg selv. Du er verdig til å være den personen du ønsker å være.

 


 

A different attitude

Sometimes things don't go the way you would like them to. Everything you do takes more time than necessary, and you don't even manage to do half of the things you want to do. Because "lack of time". Or it just seems too much to start with and so you don't do it, while it keeps playing in the background of your head every day, consciously or unconsciously.

When your head is full of junk, it's hard to focus on the moment. If your house is full of junk, it's hard to find pleasure in it.

When old things get in the way in your head, it's hard to plan for the future. You may think that your life would be a lot better with new clothes, a bigger house, easier children, a more observant husband… But is it? If you want to change something, look at yourself first. Your own attitude, your own way of thinking. Maybe it's time to organise your own life in a good way. Maybe you should spend a little more time with yourself. That is much nicer for yourself, but it also makes you more fun for your husband and children.

Some tasks must be done every day and can feel like thankless work because no one tells you that the toilet is so nice and clean. And instead of appreciating that you've sorted, washed, hung, ironed, or folded their clothes, you hear them sigh as they have to put it in their own closet, a 30-second task.

But do you need that constant confirmation? Of course not. You do these things for yourself and for your family. You know they love you. And most of all, they like a mother or wife who first and foremost takes care of herself and does things because that's her job. On an airplane you are also told to put on your own oxygen mask before you help your children.

There is only one path to follow and that is that of contentment, of making the most of it you can. What exactly is beautiful is different for everyone. You have the freedom to define it yourself, within the limits of what is possible. Not what you do every now and then, but what you do day in, day out.

How?

 • Get up half an hour earlier than your family to take a shower, get dressed, drink coffee and prepare breakfast. This makes the day start smoothly instead of frustratingly and it prevents you from walking around in your pyjamas at half past ten.
 • A good morning routine, and an evening routine to prepare for that morning. How wonderful is it to wake up in a tidy house and make your coffee in a clean, tidy kitchen?
 • Taking the time to eat your food.
 • Keep your home clean and tidy.
 • Teach your children not to disturb you if you drink a cup of tea at three o'clock and read a book for fifteen minutes so that you can recharge during these minutes.
 • Plan your daily activities in a way that fits your life so that you never have to come up with last-minute solutions that cost a lot of time and money.
 • Taking the time to establish effective routines, prioritising your own well-being.

For your own family, you should also just take a deep breath and set a good example by not whining or getting angry. What man doesn't like coming home to a sociable, calm woman who clearly thinks she's worth paying attention to? We are a better example for our children and more fun for our husbands. Who listens to a mother grumbling about cluttered rooms when her own room is a mess?

To love your neighbours as yourself, you must first love yourself. You are worthy of being the person you would like to be.

 

© Copyright psyke59gradernord.com