(Scroll down for English)

Frihet er å kunne gjøre hva du vil. Selvfølgelig ikke ubegrenset, for du kan ikke hindre andres frihet. Feriefølelsen kommer veldig nær frihet: ingen tidsfrister, ingen forpliktelser og ingen vekkerklokke som nådeløst varsler en travel dag. Du bestemmer selv hva du vil eller ikke vil gjøre.

Frihet er en følelse, og tanker forstyrrer altfor ofte den følelsen. Frihet er "jeg vil", og tanken "jeg må" dreper frihet. Forskjellen ligger i ideen om å ha kontroll over ditt eget liv kontra ideen om at du blir levd. Å designe ditt eget liv er frihet.

Ferie er fri for hverdagslige bekymringer, men ferie er ikke nødvendig for å føle seg fri. Å føle frihet er et valg: "Jeg vil gjøre det annerledes enn jeg har gjort til nå". Det kan bety å gi opp ting.

I et forhold er behovet for frihet og behovet for tilknytning ofte på kant med hverandre. Disse behovene utelukker ikke hverandre, men kan positivt forsterke hverandre: "Jeg kan søke frihet nettopp fordi jeg føler meg knyttet til deg og fordi jeg føler din takknemlighet, støtte, trygghet og kjærlighet".

Hvordan former du det i forholdet ditt? Det viktigste er at du vet at det å føle seg fri er et valg. Dette endrer ikke det faktum at partnere kan variere betydelig i ønsket om frihet. Det er derfor nødvendig å fortsette å stille hverandre spørsmål: "Hva forventer du av et forhold?", "Hva forventer du av meg?", "Stoler du på meg?" Og til slutt er det viktig å holde fokus på det man ønsker å oppnå, for å kunne jobbe godt sammen, og å tillate hverandre frihet og tilknytning.

Ta deg tid til hverandre i frihet. Jeg ønsker deg en god ferie!

 


 

Holiday and your relationship

Freedom is being able to do what you want. Not unlimited, of course, because you may not hinder another’s freedom. Holiday feelings come very close to freedom: no deadlines, no obligations and no alarm clock that mercilessly announces a busy day. You decide for yourself what you will or will not do.

Freedom is a feeling, and thoughts all too often interfere with that feeling. Freedom is “I want”, and the thought “I must” kills freedom. The difference lies in the idea of being in control of your own life versus the idea that you are being lived by others. Designing your own life is freedom.

Vacation means being free from everyday worries, but vacation is not necessary to feel free. Feeling freedom is a choice: “I want to do it differently than I have done until now”. That might mean giving up on things.

In a relationship, the need for freedom and the need for connection are often at odds with each other. These needs are not mutually exclusive but can positively reinforce each other: "I can seek freedom because I feel connected to you and because I feel your appreciation, support, security and love".

How do you shape that in your relationship? The important thing is that you know that feeling free is a choice. This does not alter the fact that partners can differ considerably in their desire for freedom. It is therefore necessary to keep asking each other questions: “What do you expect from a relationship?”, “What do you expect from me?”, “Do you trust me?” And finally, it is important to keep focus on what you want to achieve, to be able to work well together, and to allow each other freedom and connection.

Take time for each other in freedom. I wish you a good holiday!

 

© Copyright psyke59gradernord.com