(scroll down for English)

To barn har veldig lite å gjøre hjemme. Far er på jobb og mor er opptatt med husarbeid. Foreldrene har ikke planlagt noen aktiviteter for barna og barna kjeder seg midt på formiddagen.

"Hva må vi gjøre?" spør de.

"Gå og lek ute!" sier mor kort mens hun fortsetter å jobbe.

Barna drar, men de kommer snart tilbake med det samme spørsmålet. Denne gangen kommer moren med noen andre forslag. Men barna ikke liker de. Snart blir både mor og barna irritert. Ungene krangler fortsatt, og til slutt avbryter mor arbeidet hennes og sender dem til rommet deres, og truer med at noe vil skje hvis de ikke oppfører seg.

Problemer?

Disse barna er ikke dårlige, og de er heller ikke ute etter å skape problemer. Og de var heller ikke ulydige. De kjedet seg bare fordi foreldrene deres ikke tok seg tid til å sørge for at det var noen aktiviteter de kunne gjøre.

Hvis foreldrene hadde gjort dette, kunne de unngått unødvendige diskusjoner, vonde følelser og nervøs spenning. Og å hjelpe barna med disse aktivitetene ville ha tatt mindre tid enn all tiden de nå måtte bruke på retting.

Tenåringer

Dette prinsippet gjelder også for tenåringer. Mange av oss tar oss ikke tid til å snakke med tenåringene våre, delta på skolearrangementene deres eller bare sosialisere med dem. Når den forsømte datteren eller sønnen henvender seg til tvilsomme aktiviteter eller venner, lurer vi på hvorfor. Årsaken er ofte at vi ikke har klart å vise tenåringen vår hvordan man kan nyte livet gjennom familiemoro og sunne vennskap utenfor familien.

Kjærlighet

De fleste av oss elsker barna våre, men ofte blir vi så fanget i hverdagen at vi ikke klarer å kommunisere vår kjærlighet på en måte som barna våre kan forstå og akseptere. Når far kommer hjem fra jobb, er han ofte for sliten til å trives med barna sine. Og de fleste mødre, selv om de ikke har arbeid utenfor hjemmet, bruker bare en begrenset mengde tid på å leke og snakke med barna sine.

Kjærlighet uten tilsvarende gjerninger kan ikke oppfylle barnas intense behov. Vi må ta oss tid til å vise vår kjærlighet; vi må veie nøye hva som er viktig, og vi må kanskje droppe noen aktiviteter som er verdt i seg selv, men som frarøver barna våre den kjærlige foreningen som er så viktig for deres vekst.

 


 

The family as the cornerstone of society

Two children have very little to do at home. Father is at work and mother is busy with household chores. The parents have not planned any activities for the children and the children are bored in the middle of the morning.

"What can we do?", they ask.

“Go and play outside!”, mother says curtly as she continues to work.

The children leave, but they soon return with the same question. This time, the mother makes some other suggestions. However, the kids don't like them. Soon, both mother and the children get irritated. The kids are still arguing and finally mother interrupts her work and sends them to their room threatening something will swing if they don't better their lives.

Trouble?

These children are not bad, nor are they out to cause trouble. And neither were they disobedient. They were just bored because their parents didn't take the time to make sure there were some activities they could do.

If the parents had done this, they could have avoided unnecessary discussions, hurt feelings and nervous tension. And helping the children with these activities would have taken less time than all the time they now had to spend on correction.

Teens

This principle applies equally to teenagers. Many of us don't take the time to talk to our teens, attend their school events, or just socialize with them. When the neglected daughter or son turns to questionable activities or friends, we wonder why. The reason is often that we have failed to show our teen how to enjoy life through family fun and healthy friendships outside the family.

Most of us love our children, but often we get so caught up in everyday life that we fail to communicate our love in a way that our children can understand and accept. When father comes home from work, he is often too tired to enjoy his children. And most mothers, even if they don't have work outside the home, spend only a limited amount of time playing and talking with her children.

Love

Love without corresponding deeds cannot fulfill the intense needs of children. We must take the time to show our love; we need to weigh carefully what's important, and we may need to ditch some activities that are worthwhile in themselves but that rob our children of the loving association that is so important to their growth.

 

© Copyright psyke59gradernord.com