(For English, scroll down)

Algoritmer lokker deg fra den ene melding til den neste. Tusenvis av smarte hoder gjør alt på nettet for å undergrave din selvkontroll. Og mange tar telefonen 52 ganger om dagen. Bare mens du venter på toget. Uinspirerende øyeblikk på jobb. Skjermen lyser opp mens du er i en samtale.

Det er på tide å ta tilbake kontrollen. Her kommer noen gode råd:

Hjelp deg selv: Sett telefonen utenfor rekkevidde, med skjermen vendt ned. Eller enda bedre: i skuffen i skapet. Jo flere barrierer du må overvinne for å nå telefonen, jo bedre.

Bli kvitt apper som Instagram, YouTube, Facebook, Twitter og Linkedin fra telefonen. Du kan alltid nå dem via datamaskinen.

Les gruppechatter bare om kvelden. Det sparer deg for mye tid og irritasjon.

Ping! Ring! Alle de lydene og røde prikkene med tall på telefonskjermen spiller på ideen om "variabel belønning": du vet ikke hva du får, men sjansen for at det er noe fint er nok. Så slå av så mange som mulig lyder og varsler. Du bestemmer selv når du går glipp av noe.

Planlegg enhets fritid. Sett telefonen på “ikke forstyrr” modus eller "ikke på kontoret"-modus oftere. Slå på telefonsvareren og gi beskjed når du er tilgjengelig igjen.

Forby telefonen på toalettet. Ikke bare er det skittent, men du kan også slappe av en stund. Det er grunnlaget som kreativiteten kan flyte på.

Lyspartiklene fra telefonen som kommer inn i øyet gir hjernen et signal om at det er langt fra leggetid. Lad telefonen utenfor soverommet. Og skaff deg en vekkerklokke.

 


 

How to get rid of your phone addiction

Algorithms lure you from one message to the next. Thousands of bright minds are doing everything online to undermine your self-control. Many people pick up their phone as much as 52 times a day. While you are waiting for the train. Uninspiring moments at work. Your screen lights up while you're in a meeting. 

Time to take back control. Here’s some advice how to do this:

Help yourself: put your phone out of reach, with the screen facing down. Or even better: in the drawer of the cupboard. The more barriers you must overcome to reach your phone, the better.

Get rid of apps like Instagram, YouTube, Facebook, Twitter and Linkedin from your phone. You can always reach them via your computer.

Read group chats only in the evening. This will save you a lot of time and irritation.

Ping! Ring! All those sounds and red dots with numbers on your phone screen are playing on the idea of 'variable reward': you don't know what you're getting, but the chance that it is something nice is enough. Therefore, turn off as many sounds and notifications as possible. You decide yourself when you miss something.

Schedule device-free time. Put your phone on the “do not disturb” mode or the "out of office" mode more often. Turn on your answering machine and let them know when you're available again.

Ban your phone from the toilet. Not only is it filthy, but you can also relax for a while. It is the basis on which creativity can flow.

The light particles from your phone entering your eye give your brain a signal that it is far from bedtime. Charge your phone outside your bedroom. And do buy an alarm clock.

 

© Copyright psyke59gradernord.com