(For English, scroll down)

Du er på en fest og partneren din snakker veldig animert med en annen person. Du kjenner et stikk av sjalusi. Hva skjer med deg?

Sjalusi er en sterk følelsesmessig reaksjon på en situasjon du ikke liker. Det er ikke en dårlig følelse, da den peker på noe du ønsker. For eksempel: samtalepartneren kan holde oppmerksomheten til partneren din, og det er noe du ikke har klart så godt i det siste. Du vil ha en så god samtale!

Hvis du er trygg, kan du sette «Jeg vil også ha dette» til handling. Du gjør en innsats til bedre kontakt med partneren din. Men hvis situasjonen gjør deg usikker, kan sjalusi få deg til å føle deg sint og aggressiv. Du tror at de to er veldig nærme hverandre og du er redd for at partneren din vil like den andre mye mer og at du vil tape kampen. Det føles som en trussel mot forholdet ditt, og det er ikke nødvendigvis en urimelig følelse. Sjalusi signaliserer dermed at det kan være nødvendig om å beskytte forholdet ditt. 

Generelt reagerer menn og kvinner ulikt på denne advarselen, og kvinner spør ofte om forelskelse er involvert. Det pleide å være et nyttig spørsmål, for hvem kunne beskytte henne og barna hennes hvis partneren rømte? Menn, derimot, ønsker hovedsakelig å vite om partneren deres har hatt sex med den andre personen. I en tid da prevensjon knapt eksisterte, innebar dette hovedsakelig at han prøvde å anslå om han skulle mate andres barn.

Å beskytte forholdet ditt ser annerledes ut i disse dager. Spørsmålet om hvordan jeg overlever økonomisk har blitt til hvordan jeg overlever vår romantiske kjærlighet. Sjalusi holder opp et speil for deg: Hvem har jeg blitt i forholdet vårt? Hvem vil jeg være?

Det beste svaret på sjalusi? Jeg elsker deg, og jeg vil ikke miste deg!

 


 

To be jealous

You are at a party and your partner is talking very animatedly with another person. You feel a tinge of jealousy. What happens to you?

Jealousy is a strong emotional reaction to a situation that you don't like. It is not a bad emotion, as it points to something you want or desire. For example: the conversation partner can hold your partner's attention and that is something that you have not been able to do so well lately. You would want such a good conversation!

If you are confident, you can put 'I want this too' into action. You are committed to make better contact with your partner. However, if the situation makes you insecure, jealousy can make you feel angry and aggressive. You think that the two are very close to each other and you are afraid that your partner will like the other much more and that you will lose the battle. It feels like a threat to your relationship and that's not necessarily an unreasonable feeling. Jealousy thus signals that it may be necessary to protect your relationship.

In general, men and women react differently to this warning, and women often ask if there is love involved. That used to be a useful question because who could protect her and her children if her partner ran away? Men, on the other hand, mainly wanted to know whether their partner had had sex with the other person. At a time when contraception hardly existed, this mainly meant that he was trying to estimate whether he should feed someone else's child.

Protecting your relationship looks different these days. The question of how to survive economically has turned into how to help survive our romantic love. Jealousy holds up a mirror to you: Who have I become in our relationship? Who would I like to be?

The best answer to jealousy? I love you, and I don't want to lose you!

 

© Copyright psyke59gradernord.com