(For English scroll down)

Du kan ikke gjøre så mye med det.

Du savner:

 • Klemmene til dine kjære venner og slektninger. Varmen og hyggen av intimitet.
 • Spontaniteten. Bare gjøre noe fordi du har lyst.
 • Følelsen av frihet, at du kan reise når som helst for å oppdage andre kulturer og oppleve eventyr.
 • En bekymringsløs ferie.
 • En verden som – selv om den alltid var kaotisk – føltes noe stabil.
 • Dine kjente måter å roe deg selv på.

Vi føler det alle noen ganger. Noen lider mer av det enn andre. Den ene tilpasser seg bedre enn andre.

Følelsen kan være der

Det er greit at du føler det slik. Det er greit hvis du ikke klarer å leve positivt. Hvis du sliter med bekymringer, usikkerhet, frykt og perioder med tvil og tristhet.

Prøv å være fleksibel og gi slipp på forventningene. For å vokse er det viktig at vi slipper taket. Noen ganger subtil, noen ganger drastisk. Livet er usikkert. Vi kan ikke kontrollere verden rundt oss. På det meste kan vi bestemme hvordan vi vil reagere på vår verden. Det er normalt å føle seg mindre glad. Du er ikke alene, og det er ikke rart.

Håndtere usikkerheten

Det er ting du kan gjøre for å utvikle mer mental motstandskraft.

 • Slutt å følge med på nyhetene hele tiden.
 • Bring oppmerksomheten din til her og nå.
 • Ikke løp fra ubehagelige følelser. Du vil merke at følelsen går over av seg selv.
 • Aksepter og omfavn en negativ tid. I enhver krise er det muligheter.

Vær snill mot deg selv og gjør ditt beste for ikke å gjøre motstand. Vær tålmodig. Gi slipp, aksepter og gjør ditt beste for å bruke denne tiden til vekst. Mot forståelse, medfølelse og aksept.

 


 

If it sometimes just doesn't work anymore

You can't do much about it.

You miss:

 • The hugs of your dear friends and relatives. The warmth and cosiness of intimacy.
 • The spontaneity. Just do something because you feel like it.
 • The feeling of freedom, that you can travel any moment to discover other cultures and have adventures.
 • Enjoying a carefree holiday.
 • A world that – though always chaotic – felt somewhat stable.
 • Your familiar ways to calm yourself.

We all feel it sometimes. Some suffer from it more than others. Some adapt better than others.

The feeling may be there

It's okay that you feel this way. It's okay if you don't manage to live positively. If you struggle with worries, insecurities, fear and periods of doubt and sadness.

Try to be flexible and let go of expectations. To grow it is important that we let go. Sometimes subtle, sometimes drastic. Life is uncertain. We cannot control the world around us. At most, we can determine how we want to respond to our world. It's normal to feel less happy. You're not alone and it's not weird.

Dealing with the uncertainty

There are things you can do to develop more mental resilience.

 • Stop following the news all the time.
 • Bring your attention to the here and now.
 • Don't run away from uncomfortable feelings. You will notice that the feeling will pass by itself.
 • Accept and embrace a negative time. In every crisis there are opportunities.

Be kind to yourself and do your best not to resist. Have patience. Let go, accept, and do your best to use this time for growth. Towards understanding, compassion and acceptance.

 

© Copyright psyke59gradernord.com