Å forebygge er bedre enn å helbrede, det gjelder også ved utbrenthet. Å forhindre at en utbrenthet oppstår er bedre enn å komme seg etter den fordi gjenoppretting kan ta måneder. Heldigvis er det mye du kan gjøre selv.

For mye å gjøre i for kort tid – dager, uker og måneder på rad. Spesielt i travle og stressende perioder er det viktig at du er ekstra oppmerksom på kroppen din. Du vil ikke bli utbrent av å jobbe hardt. Det du vil bli utbrent av derimot er å jobbe hardt uten å ta deg tid til å komme deg igjen.

Kroppen din er fleksibel, den har en enorm selvhelbredende kapasitet. Men når kroppen din er under stress, kan den ikke komme seg igjen. Stressøyeblikkene er øyeblikkene når du bruker motstandskraften til kroppen din. Disse øyeblikkene må veksles med øyeblikk av bedring.

Det betyr at du må sove mer enn minimum antall timer du trenger for å fungere.

  • Planlegg tid til å gjøre ting som gjør deg glad.
  • Ta noen sammenhengende fridager. Som en (lang)helg uten jobb.
  • Bygg inn gjenopprettingsmomenter i løpet av arbeidsdagene. Nyt lunsjen i fred, ta en pause på noen minutter nå og da. Gå ut en tur.
  • Planlegg bevisst en rolig periode etter en travel periode.

Diskuter situasjonen med lederen din og la ham eller henne velge: hva må prioriteres?

Motstå fristelsen til å fortsette å jobbe på fritiden. Sett en klar grense mellom jobb og privatliv og bevar denne grensen slik at du kan bli frisk.

 


 

Burnout

To prevent is better than to cure, that also applies to a burnout. Preventing a burnout is better than recovering from it because recovery can take months. Fortunately, you can do a lot yourself.

Too much to do in too little time – days, weeks, and months in a row. In busy and stressful periods it is especially important that you pay extra attention to your body. You will not burn out from working hard. You will burn out, however, from working hard without taking the time to recover.

Your body is resilient, it has an enormous self-healing capacity. But when your body is under stress, it cannot recover. The moments of stress are the moments when you call on the resilience of your body. Those moments must be alternated with moments of recovery.

That means you have to sleep more than the minimum number of hours you need to function.

  • Schedule time to do things that make you happy.
  • Provide a few consecutive days off. Like a (long) weekend without work.
  • Build in recovery moments during your working days. Enjoy your lunch in peace, taking a break for a few minutes every now and then. Go outside and take a walk.
  • Consciously plan a quiet period after a busy period.

Discuss the situation with your manager and let him or her choose: what must be done first?

Resist the urge to continue working in your spare time. Set a clear boundary between work and private life and guard this boundary so that you can recover.

 

© Copyright psyke59gradernord.com