(For English scroll down)

Mellom 35 og 50 år går mennesker gjennom mange endringer, og mot slutten av denne perioden gjør en stor del av disse personene opp den foreløpige balansen. Du tenker på om du er fornøyd med din karriere, ditt sosiale liv eller forholdet ditt. Du føler tvil og uro og du kan komme til den konklusjon at du ikke har blitt den personen du ønsket å være og at livslykken har mistet glansen. Du kan til og med føle en sterk trang til å endre ting. For eksempel i forholdet ditt.

Hvordan kan du holde forholdet ditt godt og spennende midt i hverdagens bekymringer? Dette gjør du ved å vise interesse for tingene partneren din gjør og ved å stimulere ham eller henne til å utvikle og realisere ambisjoner. Ved å respektere partneren din og gi dem plass til å være seg selv. Å gi oppmerksomhet ved å organisere noe å gjøre sammen eller gi komplimenter ("Denne maten smaker veldig godt"). Å si at du elsker ham eller henne (for eksempel legge en "Jeg elsker deg"-lapp i partnerens sko) og ta deg tid til å elske. Å være sammen og ha det gøy sammen.

Et lykkelig forhold er ikke et forhold uten problemer. Et lykkelig forhold er et der partnerne snakker med hverandre og søker forbindelse. Å løse problemene sammen og dermed ha en dypere kjærlighet til hverandre.

Kanskje det også gjelder deg?

 


 

Midlife and Relationship

Between the ages of 35 and 50 people go through a lot of changes. Towards the end of this period many of these people make up the temporary balance. You think about whether you are satisfied with your career, your social life, or your relationship. You feel doubt and unrest and you may conclude that you have not become the person you wanted to be and that your happiness in life has lost its shine. You may even feel a strong urge to change things. For example, in your relationship.

How can you keep your relationship good and exciting in the midst of everyday worries? You do this by showing interest in the things your partner is doing and by stimulating him or her to develop and realize ambitions. By respecting your partner and giving them space to be themselves. Giving attention by organizing something to do together or giving compliments ("This meal tastes delicious"). Saying you love him or her (for example, putting an “I love you” note in your partner's shoe) and taking the time to make love. Being together and having fun together.

A happy relationship is not a relationship without problems. A happy relationship is one in which the partners talk to each other and seek connection. Solving the problems together and thus have a deeper love for each other.

Maybe that also applies to you?

 

© Copyright psyke59gradernord.com