I Ungdata-undersøkelsen* står det at så mange som 73 prosent sliter med kjedsomhet og hele 25 føler engstelse i forbindelse med skolen.

Fagene på skolen er ofte kombinert: Norsk med RLE, mat og helse med matte. Og det er kanskje en gudegave for lærere, men ikke for barn som har problemer med matte eller norsk. De får ikke bare dårlig karakter for det ene faget, men også dårlig karakter for det andre faget.

I det norske skolesystemet forventes det at foreldre hjelper til med lekser hjemme dersom barna ikke forstår noe. Men hva om foreldrene selv ikke er så gode i de fagene?

Og hva gjør vi med den listen over presentasjoner som skal holdes? Ikke alle barn liker å stå foran en stor gruppe og si noe. Eller holde en presentasjon. Bør da barna delta på et «mestring av presentasjoner»-kurs? Er det nødvendig? Er ikke det som å gi et medikament mot bivirkningene av et medikament?

Hvis 73 % kjeder seg, må vi spørre oss selv hvorfor de kjeder seg. Holdes disse barna tilbake fordi det er barn i samme gruppen med dysleksi, ADHD, autisme? Og hva med de med dysleksi, ADHD og autisme? Klarer de å henge med i tilstrekkelig grad, eller er terskelen for høy for dem?

Når så mange føler kjedsomhet og engstelse i forbindelse med skolen, er det et symptom på at det er flere ting som ikke er bra. Det viser at mange føler ubehag i forbindelse med skolen, og det øker sjansen for at mange ønsker seg bort fra alt som har med skole å gjøre. Det er en utvikling som ikke lover bra for fremtiden!

 

* https://oda.oslomet.no/oda-xmlui/handle/11250/2767874

 


 

What’s wrong?

The Ungdata survey* states that as many as 73 per cent struggle with boredom and as many as 25 feel anxiety related to school.

The subjects at school are often combined: Norwegian with RLE, food and health science with math. And it may be a godsend for teachers, but not for children who have problems with math or Norwegian. They not only get a bad grade for one subject, but also a bad grade for the other subject.

In the Norwegian school system, parents are expected to help with homework if the children do not understand anything. But what if the parents themselves are not so good at those subjects?

And what about that list of presentations? Not all children like to stand in front of a large group and say something. Let alone hold a presentation. And then should those children participate in a "mastery of presentations" course? Is it necessary? Is this not like giving a drug against the side effects of another drug?

If 73% are bored, we must ask ourselves why they are bored. Are these children held back because there are other children with dyslexia, ADHD, autism in their group? And what about those who have dyslexia, ADHD, and autism? Can they manage or is the bar too high for them?

When so many people feel boredom and anxiety in connection with school, this is a symptom that there are several things that are not good. It shows that many feel uncomfortable related to school. It increases the chance that many want to get away from everything that has to do with school. That would be a development which does not bode well for the future!

 

* https://oda.oslomet.no/oda-xmlui/handle/11250/2767874

 

© Copyright psyke59gradernord.com