(For English scroll down)

Sorg er helheten av reaksjoner på tap. Det er en del av livet: tap av en kjær, tap av helse eller tap av arbeid. Måten en person reagerer på tap er veldig personlig og forskjellig fra person til person. Vanlige følelser er tristhet, frykt, skyld, forvirring, lettelse og irritabilitet. Men det kan også oppstå problemer som energitap, mindre eller mer matlyst, konsentrasjonsproblemer eller søvnproblemer.

Sorg er intenst smertefullt og hvordan du håndterer medfølelse avhenger av din motstandskraft, omstendighetene du er i og hva du sørger over. Sorg er en aktiv prosess og ifølge den sveitsisk-amerikanske psykiateren Elisabeth Kübler-Ross finnes det fem stadier av sorg. Disse fem stadiene er:

Fase 1: sjokk og fornektelse

Å akseptere tap kan være ekstremt vanskelig og situasjonen kan føles uvirkelig. Noen ganger er tapet så intenst at aksept virker umulig. Folk kan da nekte for tapet.

Fase 2: følelser

Ingen kan ta bort smerten som noen opplever. Dette kan vise seg i tristhet, frykt, skyldfølelse og sinne. Det kan også være ledsaget av fysiske plager som hodepine og sløvhet. Intensiteten og hyppigheten som smerte oppleves med kan variere sterkt. Alle gjør dette på sin egen måte.

Fase 3: forhandling

På dette stadiet er folk ofte så desperate at de vil gjøre hva som helst for å snu situasjonen. Det er også fasen av skyldfølelse og "hva om". Hva om jeg hadde vært hjemme fem minutter tidligere? Hva om jeg hadde gått til legen tidligere?

Fase 4: skuffelse

Skuffelse er en allment akseptert form for sorg. Verden virker for mye og for overveldende. Mange mennesker stenger ut andre på dette stadiet, slik at de ikke trenger å snakke. De kan til og med bli deprimerte.

Fase 5: aksept

På dette stadiet kan følelser begynne å stabilisere seg. Enkelte oppgaver kan bli omorganisert. En ny daglig rytme søkes, man venner seg til stillhet, høytidsdager og ferier tolkes annerledes. Det er absolutt en tid for omstilling.

Hver fase har et tydelig start- og sluttpunkt, og med faste reaksjoner som følger med. I praksis er formen, rekkefølgen og varigheten av en sorgprosess forskjellig for alle.

Tips for sorg inkluderer:

  • aksepter og gi slipp på egne følelser;
  • søk støtte fra de rundt deg (og vær åpen for det);
  • snakk om det;
  • søk profesjonell hjelp hvis du trenger det.

Å sørge i et forhold kan være svært vanskelig, da individer kan være forskjellige i responsen på tap. Der en person foretrekker å fortsette å snakke om det, flykter den andre til å jobbe veldig hardt for å unngå emnet så mye som mulig. Hvor verden står stille for en person, er den andre i stand til å tenke fremover og planlegge. Ulikheter i sorg kan drive mennesker fra hverandre, men ved å akseptere forskjellene er det rom for personlige reaksjoner. Dette gjør at dere kan være mer knyttet til hverandre.

 


 

Grief and relationship

Grief is the totality of reactions to loss. It is part of life: loss of a loved one, loss of health or loss of work. The way a person reacts to loss is very personal and different from one person to another. Common feelings are sadness, fear, guilt, confusion, relief, and irritability. But problems can also arise such as energy loss, less or more appetite, concentration problems or sleeping problems.

Grieving is intensely painful and how you deal with compassion depends on your resilience, the circumstances you find yourself in and what you mourn. Grieving is an active process and according to Swiss-American psychiatrist Elisabeth Kübler-Ross there are five stages of grief.

These five stages are:

Stage 1: shock and denial

Accepting loss can be extremely difficult and the situation can feel unreal. And sometimes the loss is so intense that acceptance seems impossible. People can then deny the loss.

Stage 2: emotions

No one can take away the pain that someone experiences. This can manifest itself in loss, sadness, fear, guilt, and anger. It can also be accompanied by physical complaints such as headaches and lethargy. The intensity and frequency with which pain is experienced can vary greatly. Everyone does this in their own way.

Stage 3: negotiating

At this stage, people are often so desperate that they will do anything to turn the situation. It is also the stage of guilt and of the “what if”. What if I had been home five minutes earlier? What if I had gone to the doctor sooner?

Stage 4: disappointment

Disappointment is a widely accepted form of grief. The world seems too much and too overwhelming. Many people close themselves off from others at this stage so they don't have to talk and may even become depressed.

Stage 5: acceptance

At this stage, emotions can begin to stabilize. Certain tasks are being reorganized. A new daily rhythm is being sought, people will be accustomed to silence, holidays and vacations are interpreted differently. It is certainly a time of adjustment and readjustment.

Each stage has a clear start and end point, and with fixed reactions that go with it. In practice, the form, sequence, and duration of a grieving process is different for everyone.

Tips for bereavement include:

  • accepting and letting go of own emotions;
  • seeking support from those around you (and be open to it);
  • talking about it;
  • seeking professional help if you need it.

Grieving in a relationship can be very difficult, as individuals may differ in their response to loss. Where one person prefers to keep talking about it, the other flees into working very hard to avoid the subject as much as possible. Where for one person the world stands still, the other is able to think ahead and make plans. Differences in grieving can drive people apart, but by accepting the differences, there is room for personal reactions. This allows you to be more connected to each other.

 

© Copyright psyke59gradernord.com