(Scroll down for English)

I Ungdata-undersøkelsen står det at mange av de unge har prestasjonsstress. De føler at de må få mest mulig ut av seg selv og være best på flere ting samtidig. Det presset kommer fra både skole og idrett, i tillegg til at man ønsker å se bra ut og ha mange følger på sosiale medier.

Som et resultat har ungdommen problemer som for eksempel søvnproblemer og nedstemthet. Mange av problemene på skolen forårsakes av mobbing, vold og trakassering. De føler at de må forholde seg til noe de ikke føler seg komfortable med.

Er det nødvendig å passe inn i systemet? Er det nødvendig å gå med den nyeste moten? Ja vil noen si, det er selvfølgelig nødvendig for hvis du ikke følger siste mote, blir du utelatt på skolen (av “vennegjengen”). Og du kan bli mobbet av den grunn.

Er det ikke opp til foreldre å lage motstandsdyktige barn? At barna våre ikke er en del av den store mengden. Hvor unik er du virkelig når du, som resten av klassen, bruker samme jakke i stedet for en jakke som gjenspeiler din egen smak og viser at du er annerledes? Hvem har nok lyst til å tilhøre en vennegjeng hvor man ikke kan eller har lov til å være seg selv?

Hvor unik er du hvis du går på skolen uten lue om vinteren for ellers blir håret rotete? Og så ligger du syk i sengen i 2 uker? Hvor fint er det å vise seg frem på håndball «fordi alle går på håndball» når du egentlig foretrekker å spille basketball?

Er det verdt noe for deg å være det samme som alle andre, eller skal du heller vise hvem du egentlig er: en unik person med en sterk egen vilje.

 


 

Stress and being yourself

The Ungdata survey states that many of the young people have performance stress. They feel that they must get the most out of themselves and be the best at several things at the same time. That pressure comes from both school and sports, in addition to wanting to look good and have a lot of followers on social media.

As a result, many youngsters have problems such as sleeping problems and depression. Many of the problems at school are caused by mobbing, violence, and harassment. They feel they must comply with something they don't feel comfortable with.

Is it necessary to fit within the system? Is it necessary to run along with the latest fashion?

Yes, some will argue. Of course, this is necessary because if you do not follow the latest fashion, you will be left out at school (by your “friends”). And you might be mobbed for that reason.

However, isn’t it up to parents to help children to become resilient? That children are not part of a uniform group. How unique are you really when you, like the rest of the class, wear the same jacket instead of a jacket that reflects your own taste – and shows that you are different?

Who wants to belong to a group of friends where you can't be or are not allowed to be yourself? How unique are you if you go to school without a hat in the winter because otherwise your hair will get messy. And then as a consequence stay sick in bed for two weeks? How nice is it to show yourself at handball "because everyone goes to handball" when you actually prefer to play basketball?

Is it worth anything to you to be the same as everyone else or would you rather show who you really are: a unique person with a strong will of your own.

 

 

© Copyright psyke59gradernord.com