(Scroll down for English)

Føler du ofte at du ikke er god nok? At du må endre deg, for å bli bedre? At du ikke vet nok, at du ikke gjør de riktige tingene, at du ikke er attraktiv nok? Lider du av den kritiske stemmen i hodet ditt som fortsetter å fortelle deg at ting må gjøres annerledes?

De fleste tror de ikke er gode nok fordi de sammenligner seg med andre (ofte på sosiale medier) som er flinkere til det de gjør, ser vakrere ut, er mer vellykkede osv. Men du trenger ikke sammenligne deg med andre. Du er bra nok!

Livet er ikke en konkurranse - uansett hva samfunnet vårt prøver å fortelle deg. Bruk mindre tid på sosiale medier og du vil bli mindre påvirket.

Så slutt å lytte til de negative tankene som blir hvisket til deg av den lille stemmen. Ja, den stemmen finnes og alle lider av den. Du kan si: "Vel det er også negativt, kom på noe positivt!"

Du er bra nok fordi Skaperen skapte deg perfekt. Vil du begynne å leve sunnere? Start så fra nå av med en sunn lunsj hver dag. Vil du bli mer positiv? Hils på en fremmed på gaten og smil. Du vil merke at miljøet rundt deg blir mer positivt. Ta små skritt daglig for å føle deg godt.

 


 

Good as you are

Do you often feel that you are not good enough? That you must change, become better? That you don't know enough? That you aren't doing the right things? That you aren't attractive enough? Do you suffer from that critical voice in your head that keeps telling you that things have to be done differently?

Most people think they are not good enough because they compare themselves to others (often on social media) who are better at what they do, look more beautiful, are more successful etc. But you don't have to compare yourself to others. You are good enough!

Life is not a competition – no matter what our society is trying to tell you. Spend less time on social media and you will be less influenced.

So, stop listening to the negative thoughts that are being whispered to you by that voice in your head. Yes, that voice is there, and everyone suffers from it. You could say: "Well that's very negative, can't you come up with something positive?"

You are just right because the Creator created you perfectly. Do you want to start living healthier? Then start from today on by having a healthy lunch each day. Do you want to become more positive? Greet a stranger on the street and smile. You will notice that the environment around you becomes more positive. Take small steps daily to feel good about yourself.

 

© Copyright psyke59gradernord.com