(Scroll down for English)

Kanskje du kjenner dem: de menneskene som har alt. Mennesker som er omgitt av interessante kolleger, en lykkelig familie, flere utenlandsferier i året, minst to biler, et stort hus, hytte, båt og verdsatt på sosiale medier.

Norge har en rekke arrangementer i året hvor sosial aktivitet er nødvendig. Tenk på julebord, 1. mai, 17. mai, konfirmasjon osv., osv. Kalenderne bugner ofte av sosiale forpliktelser. Men hvorfor? Er vi redde for stillheten? Redd for å være alene? Er det virkelig så trist, leit og kjedelig å være alene?

Jeg spør fordi jeg ser at det finnes folk som blir så triste av å måtte gjøre noe hele tiden. Vi må gjøre dette nå, fordi hvis vi ikke gjør det, står vi stille og stillstand ansees som regresjon. Vi trenger å bli sosialt verdsatt.

Aktiviteter

Vi går fra en aktivitet til en annen aktivitet. Ønsker vi å leve på denne måten? For hvis du fortsetter å løpe fra en aktivitet til en annen bare fordi du tror det er sosialt nødvendig, vil du bli utslitt over tid. Det kan virke i noen år, men på et tidspunkt vil kroppen og sinnet ditt si: Stopp! Alt det å løpe til aktiviteter fører til slutt til stillstand.

Og det gjelder ikke bare introverte mennesker. Mange ekstroverte har under pandemien lagt merke til at det slett ikke er ille å ha det litt rolig og bare ha tid for seg selv. Det er fint at du kan feire jul alene med småfamilien i stedet for med hele storfamilien.

Venner

Spør deg selv: er det nødvendig å feire med en hel haug av venner og bekjente? Eller kan man også feire med en mindre gruppe? Med en stor gruppe kan du i etterkant få skyldfølelse for ikke ha brukt like mye tid med alle, mens du med en liten gruppe kan gi alle dem oppmerksomheten de fortjener.

Og de vennene og bekjente du har, er de ekte venner? Eller er det disse som gav deg en dårlig følelse i dagevis etter et treff, eller de som du avlyste i siste liten?

Ro

Vi trenger ikke å fylle hvert ledige minutt. Gjør vi det, så går vi glipp av mye. For hvis vi velger det ene, velger vi ikke det andre. Dette gjelder ikke bare de tingene vi gjør, men også menneskene rundt oss.

Det å ha mange sosiale kontakter betyr ikke automatisk at du er lykkelig. Å ha en jobb der du alltid har det travelt, travelt, travelt, og løper fra ett møte til et annet betyr ikke nødvendigvis at du er produktiv.

Og du trenger absolutt ikke ha alt som andre har. Hvis alle har det samme, blir verden kjedelig. Du er så mye vakrere som individ.

Gi slipp på forventningene dine, og omfavn tomheten i å slippe å være sosial.

 


 

Social values

Maybe you know them: those people who have everything. People who are surrounded by interesting colleagues, a happy family, several holidays abroad a year, at least two cars, a big house, a cabin, a boat, and they are appreciated on social media.

Norway has a number of events in a year where social activity is necessary. Think of julebord, May 1st, May 17nd, confirmation etc, etc. The calendars are often overflowing with social obligations. But why? Are we afraid of the silence? Afraid of being alone? Is it really that sad, unfortunate, and boring to be alone?

I ask, because I see that people get so frustrated from “must do” all the time. We have to do this now because if we don't, we stand still and stand still is seen as regression. We need to be socially appreciated. 

Activities

We run from one activity to another activity. Is this the way we want to live? Because if you keep running from one activity to another just because you think it's socially necessary, you'll get exhausted over time. It may work for a few years but at some point, your body and mind will say: Stop! All that running to activities eventually leads to stand still.

And that goes not just for introverted people. Many extroverts have noticed during the pandemic that it is not bad at all to have some quiet time and just time for yourself. It's nice that you can celebrate Christmas alone with your own little family instead of with the whole family.

Friends

Ask yourself: is it necessary to celebrate with a crowd of friends and acquaintances or can you also celebrate with a smaller group? With a large group, you may feel guilty afterwards for not being able to spend the same amount of time with everyone, while with a small group you can give everyone the attention they deserve.

And those friends and acquaintances you have, are they real friends? Or are these the ones you have a bad feeling about for days after a date, or whom you cancel shortly in advance?

Calm

We don't have to fill every spare minute. If we do that, we miss a lot. Because if we choose something, we don't choose the other. This applies not only to the things we do, but also to the people around us.

Having a lot of social contacts does not automatically mean that you are happy. Having a job where you're always busy, busy, busy, and running from one meeting to another doesn't mean you're productive.

And you certainly don't have to have everything that someone else has. If everyone has the same, the world will be boring. You are so much more beautiful as an individual.

Let go of your expectations and embrace the emptiness of not having to be social.

 

© Copyright psyke59gradernord.com