(Scroll down for English)

Julen er rett rundt hjørnet. Tid for hverandre og for hygge. Et juletre og kjøpte gaver i stue. Og mulighet å legge stresset med jobb og hverdag til side. Forventningene er høye.

Er dere sammen på kjøkkenet for å trylle frem en elegant julemiddag? Lyst til å prøve ut nye oppskrifter? Er dere et godt team på kjøkkenet? Eller er samarbeidet deres langt fra ideelt og sluttresultatet ikke noe å skryte av?

Forholdet

Kanskje ser du venners hyggelige jul på sosiale medier, og det får deg til å føle deg urolig. Det burde ikke være noe problem hvis forholdet ditt tåler litt, men hvis forholdet ditt allerede har noen problemer, kan skuffelser ramme ekstra hardt. Å tilbringe jul eller høytider sammen kan forstørre problemer i forholdet. De kan bli ubehagelig synlige fordi den daglige rytmen i arbeidet og oppgavene rundt i huset ikke distraherer.

Du kan innse at følelsene dine for partneren din ikke er som de pleide å være, eller du føler at du vokser lenger fra hverandre, eller at du ikke lenger har felles interesser. Kort sagt: det kan være vinter i forholdet.

Hva kan du gjøre?

Hold forventningene dine realistiske og ikke still for høye krav til deg selv og forholdet ditt. Forholdet ditt er ikke det samme som noen andres. Så ikke sammenlign deg med venner på sosiale medier!

Ta deg tid til å ha ærlige samtaler med hverandre. Hva går mindre bra og hvordan kan vi sørge for at det blir bedre? Hvordan kan vi videreutvikle forholdet vårt?

Tenk på hvordan det var i begynnelsen av forholdet ditt å være forelsket. Tenk på hvordan dere kan gå tilbake til den opprinnelige situasjonen uten å skylde på hverandre.

Kanskje du kan gi små «overraskelser» som en lapp ved telefonen med «Jeg elsker deg» eller et kort mellom kaffekrusene med en fin tekst. Vær kreativ!

 


 

Holidays and winter in your relationship

Christmas is just around the corner. Time for each other and for cosiness. A Christmas tree in the room, the presents are bought and there’s the opportunity to put the stress of work and everyday life aside. Expectations are high.

Are you together in the kitchen to conjure up an elegant Christmas dinner? Want to try out new recipes? Are you a good team in the kitchen? Or is your collaboration far from ideal and the final result not something to write home about?

Relationship

Maybe you see friends' merry Christmas on social media, and that makes you feel uneasy. There shouldn't be a problem if your relationship can take a beat, but if your relationship is already experiencing some problems, disappointments can hit extra hard. Spending Christmas or holidays together can magnify problems in your relationship. They can become uncomfortably visible because the daily rhythm of work and tasks around the house are not distracting.

You may realize that your feelings for your partner are not what they used to be, or you feel you are growing further apart, or you no longer have common interests. In short: winter has come to the relationship.

What can you do?

Keep your expectations realistic and don't set too high standards for yourself and your relationship. Your relationship is not someone else's. So don't compare yourself with friends on social media!

Take the time to have honest conversations with each other. What is going less well and how can you make sure it gets better? How can you further develop our relationship?

Think about what it was like in the beginning of your relationship to be in love. Think about how you can go back to that initial situation without blaming each other.

Maybe you can provide small "surprises" such as a note by the phone with "I love you" or a card between the coffee mugs with a nice text. Be creative!

 

© Copyright psyke59gradernord.com