(For English scroll down)

Føler du noen ganger også at du ikke klarer å holde skritt med det hele? Det er så mange ting du vil gjøre, så mange ting å holde øye med. Du må gjøre alt. Men hvem bestemmer at du må det? Ofte er det deg selv. Du løper fortere og fortere, og det ser ut til at du ikke gjør noen fremgang.

Det skjer meg regelmessig. Jeg vil fullføre en liste. En liste over ting jeg skrev ned som jeg må gjøre. Men plutselig dukker det opp ting som må gjøres NÅ. I tillegg til de tingene som allerede må gjøres. Det blir en berg-og-dal-bane av ting som følger hverandre uten at det virker som jeg har grep om det.

Jeg er ikke alene. Det er mange flere som har erfart dette. Det skjer når vi får det travelt og mister oversikten over prioriteringene våre. Og for en stund er det ikke noe problem. Jeg kjører da på ekstra energi og om jeg ikke tar meg restitusjonstid vet jeg at veggen kommer. En dag er ikke noe problem. Men ikke dager og uker på rad.

Vanligvis tenker jeg: «Jeg vil heller gjøre det nå, så lenge det ikke er andre ting». Eller for å sitere det bibelske ordtaket: ikke utsett det du kan gjøre i dag til i morgen.

Men når livet føles travelt og overveldende, ønsker jeg meg mer ro, mer enkelhet og litt mindre gjøremålslister. At jeg ønsker å få mer tid til de tingene som er viktigst for meg. For eksempel relasjoner og helse.

Så spør deg selv: hva er de viktigste tingene i livet ditt? Og fokuser på det. Invester i relasjoner, ta vare på kroppen din. Sørg for å hvile. At du bygger inn nok restitusjonsmomenter. Og fortsett å minne deg selv på at du gjør det. Og husk at ingen alltid er i balanse. Det er ikke jeg heller. Noen ganger må jeg ha en kaotisk dag for å tenke at jeg er på feil spor og at jeg må få orden på prioriteringene mine.

Det er så mange ting du kan gjøre, men bare noen få ting betyr noe. Jo bedre du klarer å fokusere tiden og energien din på disse tingene, jo enklere vil livet ditt være.

 

“Life is really simple,

but we insist on making it complicated.”

Confucius

 


 

Living simple

Do you sometimes also feel that you can't keep up with it all? There are so many things you want to do, so many things to keep an eye on. You have to do everything. But who says so? Often, it's in your own mind. You run faster and faster, and it seems that you are not making any progress.

It happens to me regularly. I want to finish a to-do list. A list of things I wrote down that I must do. But suddenly things pop up that need to be done NOW. In addition to the things that already had to be done. It becomes a rollercoaster of things that follow each other without seeming that I have a grip on it.

I am not alone. There are more people who experience this. It happens when we get busy and lose track of our priorities. And it's not bad for a while. I then bring on extra energy and if I don't take my recovery time, I know that I may hit the wall. One day is manageable. But not for days and weeks in a row.

Usually I think: “I'd rather do it now, as long as there are no other things”. Or to quote the biblical saying: don't put off until tomorrow what you can do today.

But when life feels busy and overwhelming, I think I want more peace, more simplicity and fewer to-do lists. That I want to make more time for the things that are most important to me. For example: relationships and health.

So, ask yourself: what are the most important things in your life? And focus on those. Invest in relationships, take care of your body.

Make sure you rest. That you build in enough recovery moments. And keep reminding yourself that you do. And remember that no one is always in balance. Neither am I. Sometimes I must have a chaotic day to show that I'm on the wrong track and that I need to get my priorities back in order.

There are so many things you can do but only a few things really matter. The better you manage to focus on your time and energy, on the things that matter, the simpler your life will be.

 

“Life is really simple,

but we insist on making it complicated.”

Confucius

 

© Copyright psyke59gradernord.com