(For English scroll down)

Feminister sier at det pågår en krig mot kvinner. Fordi kvinner ikke har de samme rettighetene som menn (ikke de samme pliktene heller, men det hører man heller ikke noe om). Fordi kvinner er flinkere til å ta vare på barn enn menn, har de en tendens til å ta seg av barn oftere. Fordi de er flinkere til å bry seg, er det mer sannsynlig at omsorgsansvar legges til kvinner. Alt sammen er fryktelig urettferdig. Vi burde svekke menn enda mer og kreve, med resultattavlen i hånden, at de tar MINST halvparten av disse oppgavene.

Er det en "krig mot kvinner"? Jeg tror det. Men ikke på den måten feminister tror at den skjer. Det merkelige er at jeg i deres kamp aldri ser en kamp for å verdsette det ekte feminine, men de er spesielt ut etter det maskuline. Det er det de vil også. «Flere kvinner i politikken!» «Likestilling!» Kvinner blir tvunget til å påta seg maskuline roller i jakten på prestisje.

Unge kvinner har ikke lenger et valg. De må gå den maskuline veien: skaff deg en god utdannelse, få deg en god jobb, jobb mer enn du kan for å betale gjelden din, konkurrer med alle andre for å presse deg selv og få mer prestisje og erm … finn ut på din 45. bursdag at du har ødelagt ekteskapet ditt og har aldri sett barna dine.

Kvinner oppfordres til å jobbe utenfor hjemmet fordi de ellers ikke har noen verdi for samfunnet. Det er ikke viktig at denne verdien kun måles i økonomiske tall og skatteinntekter og at dette underveis ødelegger familier og dermed samfunnet ytterligere. Men fordi kvinner er flinkere til omsorgsansvar, blir det en dobbel byrde på kvinner.

I mellomtiden blir menn oppfordret til å studere noe økonomisk, som vil bringe dem til kontoret. Og utdanning for gutter som ikke er egnet til noe sant, har blitt fullstendig ødelagt. Hvor mange fantastisk flinke sveisere, skipsbyggere og elektrikere kunne vi har hatt uten de pedagogiske nyvinningene de siste tiårene?

Hele denne utviklingen får jenter til å gjemme seg og vise sin femininitet på merkelig måte. En stor munn og horeadferd ser ut til å gi en jente mer respekt enn å vokte sine egne grenser og høflighet hvis du ser på dagens populære kultur. Jenter blir lært at maskulin oppførsel er måten å bli sterke og mektige på. Å bli respektert.

Se på små jenter. Selvfølgelig finnes det unntak, men de fleste av dem velger instinktivt «jentegreier» selv om politisk korrekte folk sier at de ikke burde lenger gjøre det.

Men hvordan kommer du mest til din rett? Som kvinne, og som mann. Du er der for din familie og ditt miljø. Ikke for sjefen din, ikke for kundene dine, men for din familie og slektninger og menneskene rundt deg.

Du lurer kanskje på hvorfor det er så mye bedre å adlyde din arbeidsgiver eller kunder enn å gjøre dine egne ting hjemme og ta vare på de du er glad i. Menneskene du er den eneste for.

Blir du virkelig glad for å gi bort alt til alle, eller spare deg selv til noen spesiell? Gjør det deg lykkelig å neglisjere deg selv under overskrift av frigjøring? Føler du deg mye bedre med å gjøre deg selv «vakrere»? 

Gjør det deg virkelig glad at du må oppnå ting hele tiden og være opptatt, eller er det også herlig å kunne bare være? Vil du virkelig fortsette å gjøre 50-50 med mannen din, tvinge ham til å gjøre halve husarbeidet, være for trøtt til alt om kvelden fordi du brukte all din gode energi på jobben din, eller vil dere begge heller gjøre 100% for hverandre ved at du stort sett holder deg til din egen rolle?

Vil du fortsette å gjøre alt og dermed tvinge partneren din inn i en rolle som ikke passer ham, eller velger du å gjøre litt mindre for sjefen og litt mer for deg selv og mannen din slik at dere begge blir lykkeligere?

Vi kan ikke frigjøre kvinner ved å følge maskuline verdier. Ved å stemple vår feminine energi som svak og ta en rolle som aldri vil passe oss. Dette skader kvinner, men menn like mye. Når vi fratar menn muligheten til å vise sine gode egenskaper ved å gjøre det samme som dem, er de like forvirret som mange kvinner over hva som egentlig bør gjøres.

Og selvfølgelig har vi alle en blanding av denne energien, noen mer enn andre. Ingen forhold er like og vi trenger litt salt i en kake og noe søtt i en krydret rett for å skape balansen.

 


 

War against women

Feminists say there is a war against women going on. Because women don't have the same rights as men (not the same duties either, but you don't hear about that often). Because women are better at taking care of children than men, they tend to take care of children more often. Because they are better at caring, caring responsibilities are more likely to fall on women. All terribly unfair, we should emasculate men even more and demand, contract in hand, that they take AT LEAST half of these tasks.

Is there a 'war against women'? I think so. But not in the way feminists believe it is happening. The strange thing is that in their struggle, I never see an appreciation of the real feminine, they emphasize especially the masculine. That's what they want too. “More women in politics!” “Equality!” Women are forced to assume masculine roles in pursuit of prestige.

Young women can no longer choose. It's the masculine path they have to go. Get a good education, get a good job, work more than you can to pay your debts, compete with everyone else to push yourself and gain more prestige and errr… find out on your 45th birthday that you screwed up your marriage and never really saw your kids.

Women are encouraged to work outside the home because otherwise they have no value for society. It is not important that this value is only achieved in economic figures and tax revenues and along the way destroys families and thus society. But because women are better at caring responsibilities, there will be a double burden on women.

Meanwhile, men are urged to study something “financial”, which will bring them to the office. And education for boys who are not suited for this, has been completely destroyed. How many wonderfully good welders, shipbuilders and electricians have been flushed down the drain with the educational innovations of the last decades?

This whole development makes girls hide and display their femininity in strange ways. A big mouth and whoring behaviour seem to give a girl more respect than guarding her own boundaries and politeness if you look at current popular culture. Girls are taught that masculine behaviour is the way to become strong and powerful. To be respected.

But look at little girls. Of course, there are exceptions, but most instinctively they will opt for "girl stuff", even though politically correct educators say they shouldn't do so anymore.

But how do you give meaning the most? As a woman, as a man. That is for your family and your environment. Not for your boss, not for your customers, but for your family and relatives and the people around you.

You may wonder why it is so much better to obey your employer or customers than to do your own things at home and take care of those you love. The people for whom you are the only one.

Do you really get happy giving everything away to everyone, or by saving yourself for someone special? Does neglecting yourself under the guise of liberation make you happy, or do you feel much better about making yourself more “beautiful”? Constantly having to achieve things and being on the road does that make you really happy, or is it also wonderful to be able to just be?

Do you really want to keep doing 50-50 with your husband, forcing him to do half the housework, be too tired for everything at night because both of you spent all your good energy on your work. Or would you rather do both 100% for each other by just broadly stick to your own role?

Do you want to keep doing everything and thereby force your partner into a role that does not suit him, or do you choose to go a little less for the boss and a little more for yourself and your husband so that you are both happier?

We cannot liberate women by pursuing masculine values. By labelling our feminine energy as weak and taking on a role that will never suit us.

This harms women, but men just as much. When we deprive men of the opportunity to show their good qualities by doing the same thing as them, they are just as confused as many women about what should actually be done.

And, of course, we all have a mixture of this energy, some more than others. No relationship is the same and we need a little salt in a cake and something sweet in a spicy dish to create a good balance.

 

© Copyright psyke59gradernord.com