(Scroll down for English)

Barn passer ikke så godt inn i et program. De passer ikke inn i programmet til foreldre som jobber for å passe inn i programmet som staten har utviklet for dem.

Det tar tid å være gode foreldre. Det krever innsats å velge gode bøker for dem. Det tar tid å fly drager med dem og spille fotball med dem eller pusle med dem. Det tar tid å lytte til dem hvis de har skrapt et kne eller om en fugl blir funnet med brukket vinge. Tiden med barn er byggesteinene for selvtillit og kjærlighet er sementen.

Men midt i travle programmer og arbeid kommer det ikke mye ut av denne konstruksjonen. For et overfylt liv forårsaker tretthet og tretthet forårsaker irritasjon og irritasjon forårsaker likegyldighet og likegyldighet kan oppleves av barnet som mangel på ekte kjærlighet og personlig verdsettelse.

Skyldfølelse kan ta gleden ut av foreldreskapet og se på foreldreskapet som en plikt. Skyldfølelser påvirker måten en forelder samhandler med barnet. «Jeg har gjort så mange feil, det minste jeg kan gjøre for barnet mitt nå er å unngå straff og elendighet.»

Ofte kjøpes også foreldrenes skyld bort med et dyrt abonnement på dyrepark eller lekepark. Eller med dyre klær slik at barnet matcher det vennene også har. For hvis barnet faller utenfor gruppen, må foreldrene finne på andre alternativer der de kan «parkere» barnet sitt.

Skyldfølelser plukkes opp av et barn, noe som hindrer dannelsen av selvtillit. Jeg husker en mor som fortalte alle slags ekle detaljer om barnet i nærvær av ham. Jeg så ørene hans vokse, for å si det sånn, da han måtte høre en ærlig beskrivelse av alle sine feil. På denne måten brytes barnets selvtillit ned enda mer.

Stabiliteten til en nasjon avhenger av måten kvinner behandler familiene sine på. Men i dag får de beskjed om at de kan bruke tiden sin bedre enn å oppdra barn.

Spesifikke mannlige og kvinnelige roller blandes stadig mer. Denne utviskingen av kjønnsroller har bidratt til den store forvirringen blant barn om egen identitet. De har ingen klare eksempler å gå etter og må selv finne ut hva som er riktig vei. Det er viktig å lære barna våre tradisjonelle roller ellers vil identitetsfølelsen bli skadet.

 


 

Classic Roles and Children

Children don't fit very well in a program. They don't fit into the program of parents who work to fit into the program that the state has devised for them.

It takes time to be good parents. It takes effort to select good books for them. It takes time to fly kites with them and play soccer with them or do puzzles with them. It takes time to listen to them if they have a scraped knee or if a bird with a broken wing has been found. The time spent with children are the building blocks of self-confidence and love is the cement.

But in the midst of busy programs and work, not much comes of this construction. For an overcrowded life causes fatigue and fatigue causes irritation and irritation causes indifference and indifference can be experienced by the child as a lack of real love and personal appreciation.

Feelings of guilt can take the joy out of parenthood and perceive parenthood as a duty. Feelings of guilt affect the way a parent interacts with the child. "I've made so many mistakes, the least I can do for my child now is avoid punishment and misery."

Often the parents' guilt is also bought off with an expensive subscription to an animal park or play park. Or with expensive clothing so that the child matches what the friends also have. Because if the child falls outside the group, the parents must come up with other options where they can leave their child.

Feelings of guilt are picked up by a child, which hinders the formation of self-confidence. I remember a mother who told all kinds of nasty details about her child in its presence. I saw its ears grow, so to speak, as it had to hear a frank description of all its mistakes. In this way, a child's self-confidence is also broken down.

The stability of a nation depends on the way women treat their families. But today they are told that they can spend their time better than raising children.

Specific male and female roles are increasingly mixed. This blurring of gender roles has contributed to the great confusion among children regarding their own identity. They have no clear examples to follow and must figure out for themselves what the right way is. It is important to teach our children traditional roles otherwise their sense of identity will be damaged.

 

© Copyright psyke59gradernord.com