(Scroll down for English)

Har du noen gang prøvd å gjøre ting akkurat som den ene bloggeren eller instagrammeren gjør? Virket det? Gud har gjort alle unike; ingen er lik.

Alle har unike talenter og alle gjør det som passer dem best. Derfor bør man ikke prøve å være som andre. Hvis du elsker deg selv, kan du akseptere at vi alle er forskjellige. Og hvis alle kunne akseptere at alle er forskjellige, ville verden sett mye finere ut.

Spørsmålet er: hva liker DU? Hvis du vet det, så vet du ofte hvor talentene dine ligger. Og hvis du vet det, så vet du også hvordan du kan tjene en annen. Men det betyr at du må være deg selv. Og på den måten kan du også utvikle deg selv videre.

Skal du utvikle deg selv må du også beskjære. Det er ikke alltid gøy. Men hvis du sprer energien din over mange talenter, forblir alle talenter små. Så spør deg selv: hvilke ting gjør jeg? Lag en liste over hva du virkelig liker å gjøre. Er tingene du gjør verdifulle? Hvilke oppgaver krever mye energi? Kan du overlate disse oppgavene til andre? Det kan også være lurt å spørre folk som kjenner deg godt.

Vær snill mot deg selv og beskjær regelmessig.

 


 

Be kind to yourself!

Have you ever tried to do things like that one blogger or instagrammer? Did it work? God has made everyone unique; no one is the same.

Everyone has unique talents and everyone does what suits them best. That is why you should not try to be like anyone else. If you love yourself, you can accept that we are all different. And if everyone could accept that everyone is different, the world would look a lot nicer.

The question is: what do YOU like? If you know that, then you often know where your talents lie. And if you know that, then you also know how you can serve another. But that does mean you have to be yourself. And that way you can also develop yourself further.

If you want to develop yourself, you will also have to prune. That's not always fun. But if you spread your energy over many talents, all talents remain small. Therefore, ask yourself: what things do I do? Make a list of what you really enjoy doing. Are the things you do valuable? Which tasks require a lot of energy? Can you leave those tasks to others? You may also want to ask people who know you well.

Be kind to yourself and prune regularly.

 

© Copyright psyke59gradernord.com