(For English scroll down)

For noen dager siden var det morsdag. Men for noen foreldre er det hver dag mamma (eller pappa) dag. I visse utviklingsfaser fokuserer små barn midlertidig mer på foreldrene til samme eller det motsatte kjønn. Det er naturlig og nødvendig. Bare tenk som en jente på 6 eller 7 som vil gifte seg med pappa "senere når jeg blir stor".

Men noen ganger har barn en langvarig og påfallende sterk preferanse for en av de to foreldrene. Som et resultat må forelderen alltid være "på" og blir overveldet. Den andre forelderen kan føle seg utenfor og (smertefullt) ignorert.

De fire vanligste årsakene til at barn systematisk kan tiltrekke mot en forelder:

  • Du er ikke på samme side når det gjelder foreldrestiler. Barna leter etter minst motstands vei, eller mest tilgjengelighet.
  • Du har en uuttalt eller uløst konflikt og barna spiller en støttende eller avlastende rolle i den.
  • Arbeids- og familieoppgavene er ubalanserte eller for strengt fordelt mellom deg og din partner.
  • Du har vansker med å sette, indikere eller holde klare grenser mellom deg selv og/eller overfor barna.

Når du føler deg overveldet og sliten, er det vanskelig å være den forelderen du ønsker å være. Og hvis du føler deg alene som forelder, er steget til en affære eller skilsmisse mindre.

Sikre en god familie-forholdbalanse og ta vare på forbindelse, lidenskap og moro. Sterke partnere er sterke foreldre.

 


 

Every day Mother's Day or Father's Day: if your child draws strongly towards one parent

A few days ago, it was Mother's Day (in Norway). But for some parents, every day is Mom (or Dad) day. In certain developmental phases, young children temporarily focus more on the parent of the same or the opposite sex. That is natural and necessary. Just think of a girl of 6 or 7 who wants to marry dad “later when I grow up”.

But sometimes children have a long-lasting and strikingly strong preference for one of the two parents. As a result, the parent must always be 'on' and can become overwhelmed. The other parent may feel left out and (painfully) ignored.

The four most common reasons why children can systematically gravitate towards one parent:

  • You are not on the same page in terms of parenting styles. The children look for the path of least resistance, or most accessible.
  • You have an unspoken or unresolved conflict, and the children play a supportive or unloading role in it.
  • Work and family tasks are unbalanced or too strictly divided between you and your partner.
  • You have difficulty setting, indicating, or holding clear boundaries between yourself and/or towards the children.

When you feel overwhelmed and tired, it's hard to be the parent you want to be. And if you feel alone as a parent, the step to an affair or divorce is smaller.

Ensure a good family-relationship balance and nurture connection, passion, and fun. Strong partners are strong parents.

 

© Copyright psyke59gradernord.com