(Scroll down for English)

Innrøm det, Bibelen er i manges øyne en gammeldags og utdatert bok. Og likevel finner vi ofte kloke lærdommer i Bibelen som vi kan bruke i våre liv i dag. Forkynneren, for eksempel, gir utrolig kloke leksjoner for å leve lettere.

Leksjon 1: Bekymring

Du kjenner det kanskje igjen: du ligger i sengen og er våken. Du grubler og bekymrer deg uendelig. Du bekymrer deg for en krangel eller for problemene til noen du elsker.

Forkynneren 7:29 sier: Gjør det som står i din makt og godta det som er utenfor din makt. – “Se, dette er det eneste jeg har funnet ut: Gud skapte mennesket som det skulle være, men de har mange underlige ting for seg.”

Som glede, fred og lykke, er smerte, skuffelse og lidelse en del av livet. Hvis du vil unngå den smerten, og begynner å bekjempe den, er sjansen stor for at du vil kverne eller bekymre deg. Aksepter ting som de er og prøv å sette et positivt spinn på dem.

Leksjon 2: Tid

Mens du er hjemme og raskt redigerer et oppdrag på PC-en, blar du gjennom Facebook-siden din, liker du noen bilder av en venn på Instagram og innimellom leser du siste nyhetene mens du setter potetene på. Utenfor ser du en far med barna sine som spiller fotball. Du innser at du faktisk ønsker å tilbringe mer tid med barna og mannen.

Forkynneren 3:1 sier: Ta deg god tid. Hva er egentlig viktig? "Alt har sin tid, og en tid er det satt for alt det som skjer under himmelen."

Sett regelmessig tid av i kalenderen og reserver tid til deg selv. Det er en time og tid for alt. Dette skaper klarhet og trygghet for deg selv, kollegaer og sjefen din. Ikke vær en slave av tiden og ta deg bevisst fri for å lade opp.

Leksjon 3: Følg drømmene dine

Du har hatt en drøm i årevis. Å skrive en bok, starte et bed & breakfast i utlandet eller til slutt gjøre det ene kurset. Likevel skjer det ikke. For det er alltid den lille stemmen i hodet ditt som sier: ja, men det er bare mulig hvis...

Forkynneren 11:4 sier: Gå for det! – "Den som stadig akter på vinden, kommer ikke til å så, og den som stadig ser på skyene, kommer ikke til å høste."

Ikke vent til forholdene blir perfekte, for de vil aldri bli perfekte. Gjør det! Oppdag hva talentet ditt er ved å gjøre.

Leksjon 4: Nyt

"Hvordan var dagen din?" spør gubben når han kommer hjem. Og før du vet ordet av det, kommer du til å klage på alt som gikk galt. Sønnen din som gikk gjennom det nyvaskede huset med skitne gjørmeføtter, en vase du mistet, møtet som varte i evigheter, kaken som brant fordi svigermoren din ringte.

Forkynneren 9:9 sier: Lær å nyte – "Nyt livet alle dager som Herren har gitt deg under solen."

Se livet som en gave, som noe du har fått fra Gud. Takknemlighet er ikke et triks for å lære, noe du må gjøre, men det er en holdning til livet som kan forandre livet ditt.

Leksjon 5: Perfeksjon

Du ønsker å leve lettere. Men du skjønner fort at det ikke fungerer. Du blir skuffet. Tiltrekker deg til alt. Gamle vaner, mønstre.

Forkynneren 7:16 sier: Hvis du ønsker å gjøre alt perfekt, kommer det på bekostning av et godt liv – "Vær ikke altfor rettferdig og te deg ikke overvettes vis! Hvorfor vil du ødelegge deg selv?"

Perfeksjon har ofte å gjøre med noe du tror du trenger. Hvis jeg ikke gjør dette perfekt, så er jeg ikke ok. Som om det er der identiteten din ligger. Men du er ok uansett. Vær snill mot deg selv.

 


 

A lighter life with Ecclesiastes

Admit it, the Bible is, in the eyes of many people, an old-fashioned and outdated book. And yet, often we find wise lessons in the Bible that we can apply in our lives today. Ecclesiastes, for example, gives amazingly wise lessons for living lighter.

Lesson 1: Worry

You may recognize it: you are in bed and awake. You are endlessly grinding and worrying. You worry about an argument or about the problems of someone you love.

Ecclesiastes 7:29 says: Do what is in your power and accept what is beyond your power. – “(…) God created mankind upright, but they have gone in search of many schemes.”

Like joy, peace, and happiness, pain, disappointment, and suffering are part of life. If you want to avoid that pain, start fighting it, chances are you will grind or fret. Accept things as they are and try to put a positive spin on them.

Lesson 2: Time

While you are at home quickly editing a report on the PC, you are scrolling through your Facebook page, like some photos of a friend on Instagram and in between you read the latest news while you put the potatoes on. Outside you see a father with his children playing football. You realize that you would actually like to spend more time with your children and husband.

Ecclesiastes 3:1 says: Take your time. What is really important? – “There is a time for everything, and a season for every activity under the heavens.”

Mark your calendar regularly and reserve time for yourself. There is an hour and time for everything. This creates clarity and peace of mind for yourself, colleagues, and your boss. Do not be a slave to time and consciously take time off to recharge.

Lesson 3: Follow your dreams

You have had a dream for years. Writing a book, starting a bed & breakfast abroad or finally doing that one course. Yet it does not come to pass. Because there is always that little voice in your head that says: yes, but that is only possible if…

Ecclesiastes 11:4 says: Go for it! – “Whoever watches the wind will not plant; whoever looks at the clouds will not reap.”

Do not wait for the conditions to be perfect, because they will never be perfect. Go for it! Discover what you want, what your talent is by doing.

Lesson 4: Enjoy

"How was your day?" asks hubby coming home. And before you know it, you'll be complaining about everything that went wrong. Your son walking through the newly mopped house with filthy mud feet, a vase you dropped, the meeting that went on forever, the cake that burned because your mother-in-law called.

Ecclesiastes 9:9 says: Learn to enjoy – “Enjoy life all the days that God has given you under the sun.”

See life as a gift, as something you have received from God. Gratitude is not a trick to learn, something you have to do, but it is an attitude to life that can change your life.

Lesson 5: Perfection

You want to live lighter. But you soon realize that it doesn't work. You get disappointed. You get attracted to anything and everything. Old habits, patterns.

Ecclesiastes 7:16 says: If you want to do everything perfectly, it comes at the cost of a good life – “Do not be over-righteous, neither be over-wise—why destroy yourself?”

Perfection often has to do with something you think you need. If I don't do this perfectly, then I'm not okay. As if that is where your identity lies. But you are okay anyway. Be gentle with yourself.

 

© Copyright psyke59gradernord.com