(For English scroll down)

Internett er så enkelt: du vil vite noe, og du googler det. Kontakt med venner: Facebook, Instagram, Twitter (eller hva det heter nå).

Men er internett virkelig så bra? I min praksis ser jeg det mer og mer at folk blir deprimerte. Deprimert av alle nyhetene som skjer rundt oss. Men også deprimert fordi de føler at de må forholde seg til omgivelsenes press. Dette kan være siste mote når det gjelder klær, men også hvordan du har det i hjemmet ditt. Presset for å vise frem bilder hvordan hjemmet ditt ser ut. Presset for å bli med i hamsterhjulet. Og si selv: har du ikke elbil enda?

Jo flere likes, jo mer synlig du er, det er slik algoritmen fungerer. Og jo mer aktiv du er, jo flere følgere får du. Det er det vanedannende med det. Det vil ikke gjøre deg lykkelig, fordi antall likes du får avgjør hvem du er. Dessuten er du derfor opptatt med telefonen din, samtidig som du ønsker å leve mer i øyeblikket. I hvilken grad ønsker du å bidra til avhengighetsfaktoren i sosiale medier?

Hvorfor ikke fokusere på ditt eget talent? I ditt eget ekteskap? I ditt eget hus? Hvorfor vil du være sjalu på noen andres liv? Er du redd for at du ikke hører til ellers? Hvorfor frykten? Frykt er en av de verste rådgiverne. Frykt brukes (spesielt i media) for å holde folk fra sin skjebne.

Det er ikke feil at du deler det du lager, det er fint når folk ser det. Men det er ikke bra hvis dette skal bestemme identiteten din. Gud satte deg på jorden av en grunn. Hva ønsker vi å sammenligne oss med eller bli påvirket av? Du er mer enn de likes du får.

Noe å tenke over: er det mulig for deg å «faste» i ti uker fra sosiale medier?

 


 

Out of the hamster wheel

The internet is so easy: you want to know something and so you google it. Contact with friends: Facebook, Instagram, Twitter (or whatever it’s called these days).

But is the internet really that great? In my practice I see it more and more that people become depressed. Depressed from all the news happening around us. But also depressed because they feel that they must comply with the pressure of the environment. This can be the latest fashion in terms of clothing, but also in the design of your home. The pressure to show in photos what your home looks like. The pressure to join the hamster wheel. And say for yourself: don't you have an electric car yet?

The more likes, the more visible you are, that's how the algorithm works. And the more active you are, the more followers you will get. That's the addictive thing about it. This won't make you happy because the number of likes you get determines who you are. Moreover, it keeps you busy with your phone, while you want to live more in the moment. To what extent do you want to contribute to the addictive factor of social media?

Why not focus on your own talent? On your own marriage? On your own house? Why would you want to be jealous of someone else's life? Are you afraid that you don't belong otherwise? Why the fear? Fear is one of the worst counsellors. Fear is used (particularly in the media) to keep people from their destiny.

It's not wrong that you share what you make, it's nice when people see it. But it's not good if you take your identity out of it. God put you on the earth for a reason. What do we want to compare ourselves with or be influenced by? You are more than the likes you get.

Just a thought: would it possible for you to “fast” for ten weeks from social media?

 

© Copyright psyke59gradernord.com