(For English scroll down)

Tenåringer som ser ut til å slutte å lytte til foreldrene sine, er bildet av ungdomsopprør. Men ny hjerneforskning forteller oss at noe mer interessant – og helt underbevisst – pågår.

I tillegg til at unge begynner å bli uregjerlige, ser det ut til at de gjennomgår en forandring i hjernen rundt puberteten. Det viser seg at de viser mer interesse og engasjement for stemmene til ikke-slektninger enn stemmen til sin egen mor.

Barn i alder av 12 år og yngre kan gjenkjenne morens stemme med mer enn 97 % nøyaktighet, og morens stemme aktiverer en rekke hjerneregioner som lyd, hjernens belønningssentre, emosjonsbehandlingsregioner og hjernenettverk som gjør det mulig for enkeltpersoner å bestemme når innkommende informasjon er fremtredende, dvs. trenger spesielt oppmerksomhet.

Akkurat som en baby vet hvordan den skal stille inn på morens stemme, vet en ungdom hvordan den skal stille inn på nye stemmer fra folk som ikke er i sin egen familie. Den tenåringen vet ikke det i det hele tatt (det skjer underbevisst), han eller hun er bare seg selv med venner og nye mennesker ungdommen vil tilbringe tid med.

Men ungdommens hjerne blir stadig mer følsom for og tiltrukket av ukjente stemmer. Dette er nødvendig for å bli en selvstendig person. Et signal fra hjernen for å hjelpe tenåringene til å være sosialt dyktige utenfor familien.

Så ikke bekymre deg over ungdommen. Det er en overlevelsesstrategi drevet av hjernen som gjør at unge lytter mer til venner enn til sine egne foreldre.

 


 

The neurobiology behind youth rebellion

Teens who seem to stop listening to their parents are the typical picture of youth rebellion. However, new brain research tells us that something more interesting — and completely subconscious — is going on.

In addition to the fact that young people are starting to become unruly, it appears that they undergo a change in the brain around puberty. It turns out that they show more interest and involvement in the voices of non-relatives than the voice of their own mother.

Children 12 years and younger can recognize their mother's voice with greater than 97% accuracy, and the mother's voice activates a number of brain regions such as sound, the brain's reward centers, emotion processing regions, and brain networks that enable individuals to determine when incoming information is salient, i.e., particularly worthy of attention.

Just as a baby knows how to tune in to her mother's voice, an adolescent knows how to tune in to new voices from people who are not in their own family. Teenagers don't realize that at all (it happens all subconsciously), they are just themselves with friends and new people they want to spend time with.

But their brain is increasingly sensitive to and drawn to unfamiliar voices. This is necessary to become an independent person. A signal from the brain to help the teens to be socially adept outside of their family.

So, do not worry about your unruly teenager. It is a survival strategy driven by the brain that makes young people listen more to friends than to their own parents.

 

© Copyright psyke59gradernord.com