(For English scroll down)

Å være alene er viktig. Det kjenner du i hodet når du ikke har hatt nok tid for deg selv.

Hvis du ikke tar deg tid til deg selv, vil utviklingen din stå stille. Du blir rastløs, usikker, mindre glad. Og hvis du ikke er forsiktig, truer utbrenthet.

Gode relasjoner til din partner, din familie, dine slektninger og venner er avgjørende. Det samme gjelder også å ta tid til deg selv.

Men å ta tid til deg selv er noen ganger vanskelig. Spesielt hvis du jobber hardt og opprettholder mange sosiale kontakter samtidig.

Det er viktig at du kan være alene. At du kan være i fred med deg selv. Dette gir deg mer selvtillit, mer selvinnsikt og mer motstandskraft på praktisk talt alle områder av livet ditt. Mange synes det er vanskelig å være alene. Når de ikke lenger er omgitt av andre, blir deres egne tanker mer hørbare. Og noen ganger er disse tankene irriterende, kompliserte eller overveldende.

1. Ta tid til deg selv på alvor

Akkurat som du kan overleve uten sunn mat, kan du også overleve uten «meg-tid». Men livskvaliteten din blir enormt dårligere. Hvis du ikke kan vokse, vil du før eller siden være ulykkelig.

2. Sett av tid i kalenderen din

Skal du ha noe, må du sette av tid til det. Så blokker i kalenderen når du vil ha tid for deg selv.

3. Vev det inn i dagen din

Noen ganger er det veldig vanskelig å få tid til deg selv. Men å gå tur med hunden eller gå en tur (i lunsjpausen) eller rett og slett drikke en kopp kaffe på byen er også små meg-tid-øyeblikk.

4. Bruk tiden din konstruktivt

Når du regelmessig tar deg tid til deg selv, blir det mer verdifullt å bruke tiden din konstruktivt. Når du er alene, er det rom for kreativitet og du har mer ro og frihet til å prøve ting. Noen eksempler:

  • Beveg deg.
  • Les en bok.
  • Tilbring tid i naturen.
  • Tenk på livet ditt, på hvordan du kan gjøre det bedre.
  • Lag en liste over ting du er takknemlig for.

5. Ikke bare for deg selv

Til syvende og sist har også menneskene rundt deg stor nytte om du får tid til deg selv. Tid for deg selv gjør deg til et bedre menneske. Roligere, mer balansert, gladere, mer kjærlig.

 


 

Taking time for yourself

Being alone is important. You feel it in your head when you haven't had enough time for yourself.

If you don't take time for yourself, your development will come to a standstill. You become restless, insecure, less happy. And if you're not careful, burnout is lurking.

Good relationships with your partner, your family, your relatives, and friends are vital. So is time for yourself.

But taking time for yourself is sometimes difficult. Especially if you work hard and maintain a lot of social contacts at the same time.

It is important that you can be alone. That you can be at peace with yourself. This gives you more confidence, more self-knowledge and more resilience in virtually all areas of your life. Many people find it difficult to be alone. Once they are no longer surrounded by others, their own thoughts become more audible. And sometimes those thoughts are annoying, complicated, or overwhelming.

1. Take time for yourself seriously

Just as you can survive without healthy food, you can also survive without me-time. But the quality of your life is deteriorating enormously. If you can't grow, sooner or later you will be unhappy.

2. Put it in your calendar

If you want something, you must make time for it. So, block in your calendar when you want to have time for yourself.

3. Weave it into your day

Sometimes it's really hard to make time for yourself. But walking the dog or taking a walk (during lunch break) or simply drinking a cup of coffee in the city are also small me-time moments.

4. Use your time constructively

When you regularly take time for yourself, it becomes more valuable to use your time constructively. When you are alone there is room for creativity, and you have more peace and freedom to try things. Some examples:

  • Get moving.
  • Read a book.
  • Spend time in nature.
  • Think about your life, about how you can make it better.
  • Make a list of things you are grateful for.

5. Not just for yourself

In the end, the people around you also benefit greatly if you get time for yourself. Time for yourself makes you a better person. Calmer, more balanced, happier, more loving.

 

© Copyright psyke59gradernord.com