(For English scroll down)

Det er et problem for mange mennesker. Og det virker så enkelt: bare ikke bruk mer enn du tjener! Så hvorfor bruker så mange mennesker for mye? Tilsynelatende er det ikke så enkelt som det høres ut som.

Her er en rekke mulige årsaker til at du bruker for mye penger.

1. Overforbruk på grunn av stress

Mange pleier å gå på shopping når de føler seg lei eller stresset. Å kjøpe noe gir en behagelig følelse! I tillegg kan stress også hindre deg i å tenke klart. Noen ganger ser du dette fenomenet hos mennesker med store økonomiske problemer. De kan for eksempel ikke lenger betale husleien, men til forbauselse av de rundt dem bruker de bøttevis med penger på sigaretter eller andre ting!

2. Lite eller ingen bevissthet om egen økonomi

De som har liten bevissthet om egen økonomi, har også liten sans for det. Hvis du ikke skjønner hva inntekten din er, er det lettere å bruke penger som du faktisk ikke har.

3. Å bruke for mye penger på grunn av impulsivitet

Er du følsom for kjøpsinsentiver? Det kan føre til å bruke for mye penger. Tenk for eksempel på brosjyrer med spennende nye produkter, eller hyggelige kupp.

4. Ditt miljø

Hvis du bor i et miljø hvor det er lett å bruke penger og hvor det brukes mye penger, kan det være vanskelig å ikke delta. For eksempel hvis alle rundt deg kjøper designerklær og har en ny bil. Eller hvis standarden er at du reiser på ferie minst tre ganger i året, kan det føre til at du bruker for mye penger. Eller du har en gjeng med hyggelige venner som liker å gå ut på middag med hele gjengen hver måned, og betaler mye penger for det. Kanskje standarden i ditt miljø passer faktisk ikke med økonomien din.

5. Overforbruk på grunn av mangel på tid og manglende planlegging

Mangel på tid og mangel på planlegging kan lett føre til overforbruk. De som har det travelt, går for den raskeste og enkleste løsningen for tiden. Og det koster ofte penger. For eksempel hvis du ikke planlegger en ukesmeny da kjøper du raskere hentemat.

Konklusjon

Bruker du jevnlig mer penger enn du får inn? Har du mer måned igjen på slutten av pengene dine? Da er trinn 1: "Kjenn deg selv!" Finn ut hvor dine fallgruver er! Hvis du kjenner dem, er du allerede et stort skritt mot forbedring! Og trinn 2 er å kartlegge økonomien din.

Bruker du noen gang mer enn du ønsker? Hva er dine fallgruver?

 


 

Spending too much money

It's a problem for many people. It seems so simple: just don't spend more than you earn! But why do so many people spend too much? Apparently it's not as simple as it sounds.

There is a number of possible reasons why you spend too much money.

1. Overspending due to stress

Many people tend to go shopping when they feel bored or stressed. Buying something gives a pleasant feeling! In addition, stress can also prevent you from thinking clearly. You sometimes see this phenomenon in people with major financial problems. For example, they can no longer pay their rent, but to the astonishment of those around them, they spend tons of money on cigarettes or other stuff!

2. Little or no awareness of one's own finances

Those who have little awareness of their own finances also have little feeling for it. If you don't realize what your income is, it's easier to spend money that you don't actually have.

3. Spending too much money due to impulsiveness

Are you sensitive to buying incentives? That can lead to spending too much money. Think, for example, of brochures with exciting new products, or nice bargains.

4. Your environment

If you live in an environment where money is easily spent and a lot of money is spent, it can be difficult not to participate. For example, if everyone around you buys designer clothes and has a new shiny car. Or if the norm is that you go on vacation at least three times a year, it can lead to you spending too much. Or you have a bunch of nice friends who like to go out for dinner with the whole group every month and spend a lot of money on that. The standard of your environment may not actually fit with your finances.

5. Overspending due to lack of time and lack of planning

Lack of time and lack of planning can easily lead to overspending. Those in a hurry go for the quick and easiest solution at the time. And that often costs money. For example, if you don't plan a weekly menu, then you buy takeaway food more quickly.

Conclusion

Do you regularly spend more money than you bring in? Do you have a large part of the month left at the end of your money? Then step 1 is: "Know yourself!" Find out where your pitfalls are! If you know them, you are already a big step towards improvement! And step 2 is mapping out your finances.

Do you ever spend more than you want? What are your pitfalls?

 

© Copyright psyke59gradernord.com