(For English scroll down)

Noen blir utbrent etter sommerferien. Hvordan er det mulig? Man skulle tro at folk ville slappe av i sommerferien. Men det motsatte er ofte sant. Før du drar på ferie vil du gjøre alt ferdig. Og så gjør du ditt beste for å overholde tidsfrister og overlate alt pent til en kollega. Ofte jobber du også overtid med tanke på at du skal kunne hvile senere i ferien.

Problemet med dette er at du ikke bare bruker opp all energi, men også reserver. Dette vil gi deg et energiunderskudd. Og du kan ikke fikse den mangelen med noen ukers hvile. Dessuten kan stressplagene dukke opp i en hvileperiode fordi adrenalinnivået synker.

Energiunderskudd

Hvordan vet du om du bygger opp et energiunderskudd? For man merker bare noe slikt i en hvileperiode.

Du kan tenke på et trafikklys. Hvis du føler deg bra og alt går på skinner så går det bra og er ingenting galt; lyset er grønt. Hvis du er på den andre siden så går det dårlig, for eksempel sover du dårlig eller blir irritabel; lyset er rødt. Når lyset er oransje, foregår et skifte. Hva er tegnene på at det ikke går bra for deg? Disse signalene skal være en alarm.

Hva kan du gjøre?

Fokuser på én ting om gangen, for det gir fred. Multitasking er noe vi ikke er laget for. Og der du velger det ene, legger du noe annet til siden.

Samfunnet tar for lite hensyn til menneskets individualitet, behovet for balanse mellom arbeid og hvile. Vi trenger ikke være 'på' hele tiden og prestere.

Også i bibelen befaler Gud oss å hvile. Vi holder ikke en hviledag først og fremst for å behage Gud, men fordi vi da kan yte vårt beste.

Du kan allerede bygge inn den roen i dine daglige aktiviteter. Hvis du gjør stillesittende arbeid, stå opp etter hver time med arbeid. Gå ut i lunsjpausen. Ta hvile etter en arbeidsdag og i helgene. På denne måten skaper du en god balanse mellom innsats og avslapning.

Tenk på tidsfrister og oppgaver som du må fullføre i tide. Gjør forberedelser til for eksempel pakking slik at du slipper å gjøre alt hysterisk i siste liten.

Ferie

På ferie flytter vi fra en stat til en annen, med en annen daglig rytme og forskjellige valg. Tenk deg at du er eventyrlysten og nysgjerrig, så går det fint an å planlegge en lang tur og gjøre sporty ting. Men hvis du trenger fred og ro, dør du av den typen ferie. Husk alltid: gjør jeg det fordi det passer meg, eller fordi det burde være det?

Når du skal tilbake på jobb etter ferien rydder du feriegreiene dine og kvitter deg med rotet. Med et rent ark kan du starte arbeidet med ny energi. For noen mennesker er en ferie også en refleksjonsperiode: hva var fint med ferien, hva vil jeg beholde? Det er ikke alltid mulig, men du kan alltid bruke noe av det i hverdagen.

 


 

Prevent a burnout after the summer holidays

Some people get burned out after the summer holidays. How is that possible? You would think that people would relax during the summer holidays. But the opposite is often true. Before you go on vacation you want to finish everything. And so, you do your best to meet deadlines and hand over everything neatly to a colleague. You often also work overtime with the idea that you will be able to rest later during the holiday.

The problem with this is that you not only use up all your energy but also your reserves. This will give you a recovery deficit. And you can't fix that deficiency with a few weeks of rest. Moreover, the stress complaints can appear in a period of rest because the adrenaline level drops.

Recovery deficit

How do you know if you are building up a recovery deficit? Because you only notice something like this during a period of rest.

You could think of a traffic light. If you feel good and everything is running smoothly, then it is going well and there is nothing wrong; the light is green. If you are on the other side, then things are not going well, for example you sleep badly or become irritable; the light is red. When the light is orange, a shift is taking place. What are the signs that things are not going well for you? Those signals should be an alarm.

What can you do?

Go focus on one thing at a time because that gives peace. Multitasking is something we are not made for. And where you choose one thing, you drop something else.

Society takes too little account of the individuality of humans, that of the need for a balance between work and rest. We don't have to be 'on' all the time and perform.

Also in the Bible, God commands us to rest. We don't keep a day of rest primarily to please God, but because then we can be at our best.

You can already build in that peace during your daily activities. If you do sedentary work, stand up after every hour of work. Go outside during your lunch break. Take rest after a working day and on weekends. This way you create a good balance of effort and relaxation.

Think about deadlines and tasks that you need to complete in time. Make preparations for packing, for example, so that you don't have to do everything hysterically at the last minute.

Vacation

On vacation we move from one state to another, with a different daily rhythm and different choices. Suppose you are adventurous and curious, then it is fine to plan a long trip and do sporty things. But if you need peace and quiet, you'll die from that kind of vacation. Always remember: am I doing it because it suits me, or because it should be?

When you go back to work after the holiday, you tidy up your holiday stuff and get rid of the clutter. With a clean slate you can start your work with new energy. For some people, a holiday is also a period of reflection: what was nice about the holiday, what would I like to keep? That is not always feasible, but you can always apply some of it in daily life.

 

© Copyright psyke59gradernord.com