(For English scroll down)

En knute i magen, dårlig søvn, høyt blodtrykk, anspenthet, vage plager som spastisk tarm, kronisk hyperventilering og kløe på fremmede steder, feil pusting og sløv følelse: kronisk stress.

Hvis du føler at du har liten kontroll over livet ditt, føler du deg raskt engstelig. Og stress er et annet ord for angst. En sterkere følelse av kontroll gir mer grep, mer ro og reduserer (kronisk) stress.

Så skap en følelse av kontroll. Du kan gjøre dette ved å:

  • Holde oversikt over dine oppgaver og forpliktelser. Når du ser hvor mye du må gjøre, er det mindre sannsynlig at du tar på deg enda mer arbeid. Med da må du noen ganger ta valg som er vanskelige, men nødvendige for ikke å overbelaste deg selv.
  • Sørge for at administrasjonen din er i orden. Noen ganger tar det litt tid å ordne opp i økonomi, administrasjon, forsikring eller abonnement. Men det betyr også mindre bekymring.
  • Skrive ned og hold styr på alt du gjør i løpet av en dag. Kanskje kan du på den måten finne ut hvor det går galt.
  • Sørge for at omgivelsen din er ryddig. En ryddig omgivelse sikrer et ryddig hode.

Det er mulig å løse kronisk stress. Her kommer noen gode råd om hvordan dette kan gjøres:

Ta deg tid til å slappe av

Når du fortsetter, bygger det opp spenninger i kroppen din. Hvis du ikke gir deg selv muligheten til å slappe av fra dette, vil spenningen fortsette å bygge seg opp. Mange gjør den feilen at de planlegger livet fullt av morsomme aktiviteter. Men hvis du ikke får nok tid til å slappe av, kan morsomme aktiviteter i seg selv bli kilder til stress. Å komme seg etter stress tar tid. Ta den tiden.

Perfeksjonisme

Perfeksjonisme er en motorvei til kronisk stress. Perfeksjonisme er ofte ledsaget av frykt for å mislykkes. Send inn arbeidet ditt. Gjør det så godt du kan og la det gå. Selv om det ikke er perfekt. På denne måten vokser du raskere, føler deg mindre usikker og opplever mindre stress.

Vær deg selv

Å late som om du er en du ikke er krever mye energi. Hovedsakelig på grunn av den underliggende antagelsen. Hvis du mener at du ikke er verdig til å bli elsket så tør du ikke vise deg selv. Da tør du ikke være sårbar, og du vil finne det vanskelig å virkelig få kontakt med mennesker.

Reduser usikkerhet

Dett kan du gjøre ved å skape en følelse av kontroll, som omtalt før.

Ta vare på kroppen din

For eksempel ved matvanene dine, og ikke glem å trene regelmessig. Løping, sykling, å gå, svømming. Gjør det minst to til tre ganger i uken og legg merke til hvordan stressnivået ditt holder seg mye bedre balansert.

Fremtiden

Hvis du føler at fremtiden blir verre, gjør du livet ditt stressende. Fremtiden er påvirkelig, men ikke alt er innenfor din makt. Du kan bekymre deg hver dag om tingene du leser i avisen, men det er bedre å fokusere oppmerksomheten på ditt eget liv. For eksempel ved å følge færre nyheter.

Lev mindre i hodet

Mange går fortapt i tanker hele dagen. Ikke bare koster det fryktelig mye energi, det forårsaker også kronisk stress. Konstant tenkning er ikke sunt. Og å stadig stimulere hjernen med informasjon gjør deg rastløs og ulykkelig.

Ha det gøy

De fleste blir ganske alvorlige når de blir voksne. Livet dreier seg om ansvar, penger, prestasjon, status og ego. Å ha det gøy er utrolig sterkt. Så gå og gjør noe gøy.

På denne måten reduserer du ikke bare ditt kroniske stress – du gjør også livet ditt mye morsommere.

 


 

Chronic stress

A knot in your stomach, poor sleep, high blood pressure, being tense, vague complaints such as spastic intestine, chronic hyperventilation and itching in strange places, incorrect breathing, and a lethargic feeling: chronic stress.

If you feel that you have little control over your life, you quickly feel anxious. Stress is another word for fear and anxiousness. A stronger sense of control gives more grip, more peace and reduces (chronic) stress.

So, create a sense of control. You can do this by:

  • Keeping track of your tasks and obligations. When you see how much you have to do, you are less likely to take on even more work. With that you sometimes must make choices that are difficult but necessary in order not to overload yourself.
  • Making sure your administration is in order. Sometimes it takes some time to sort out your finances, administration, insurance, or subscriptions. But it also means less worry.
  • Writing down and keeping track of everything you do in a day. Maybe that way you can find out where it goes wrong.
  • Making sure your environment is tidy. A tidy environment ensures a tidy head.

It is possible to solve chronic stress. Here is some good advice of how to do so:

Take the time to recover

When you keep going, tension builds in your body. If you don't give yourself the opportunity to recover from this, the tension will continue to build. Many people make the mistake of planning and filling their lives completely with fun activities. But if you don't get enough time to recover, fun activities themselves can become sources of stress. Recovering from stress takes time. Take that time.

Perfectionism

Perfectionism is a highway to chronic stress. Perfectionism is often accompanied by fear of failure. Submit your work. Do it the best you can and then let it go. Even if it's not perfect. This way you grow faster, feel less insecure and experience less stress.

Be yourself

Pretending to be someone you are not takes a lot of energy. Mainly because of the underlying assumption. If you believe that you are not worthy of being loved, then you do not dare to show yourself. Then you don't dare to be vulnerable, and you will find it difficult to really connect with people.

Reduce uncertainty

Do this, for example by creating a sense of control as described above.

Take care of your body

Among other things by watching what you eat and drink. Also: exercise. Running, cycling, walking, swimming. Do it at least two to three times a week and notice how your stress level stays much better balanced.

The future

If you feel that the future is getting worse, then you are making your life stressful. The future can be influenced, but not everything is within your power. You can worry every day about the things you read in the newspaper, but it is better to focus your attention on your own life. For example, by following less news.

Live less in your head

Many people walk lost in thought all day long. Not only does that cost an awful lot of energy, but it also causes chronic stress. Constant thinking is not healthy. And constantly stimulating your brain with information makes you restless and unhappy.

Have fun

Most people get pretty serious once they reach adulthood. Life revolves around responsibilities, money, achievement, status, and ego. Having fun is incredibly powerful. So go do something fun.

This way you not only reduce your chronic stress - you also make your life a lot more fun.

 

© Copyright psyke59gradernord.com