(For English scroll down)

Oppmerksomhet, og mangelen på den, spiller en viktig rolle i våre relasjoner. Dette har med oppførselen vår å gjøre.

Tidligere utviklet vi atferd for å tilfredsstille våre behov. Dette var i et spesifikt samspill mellom oss selv og miljøet vårt. Som barn hadde vi et eksepsjonelt avhengighetsforhold til miljøet vårt. Vi prøvde å få tak i noe vi trengte. Det er også utgangspunktet for vår voksne atferd: den er funksjonell i den forstand at den tjener til å nå et mål.

Men vi utviklet også frykt for at den tilfredsstillelsen ikke ville komme, for det skjedde også regelmessig. Så vår oppførsel er faktisk en blanding av behovstilfredsstillelse og frykt. Mens atferd for å tilfredsstille vårt behov er produktivt, er refleksen med å ville unngå frykt kontraproduktivt.

Spesielt i intime relasjoner, hvor vår avhengighet spiller en vesentlig rolle, oppstår ofte kontraproduktivitet. Dette skjer fordi den andre er en veldig viktig andre, en som tilfredsstiller våre dypeste behov for kjærlighet og trygghet. Jo større avhengighet vi har, desto større er sjansen for kontraproduktivitet.

Innholdet av kontraproduktivitet bestemmes av gamle sår. Noen med et negativt selvbilde som «jeg er ikke god nok» vil oppleve enhver bekreftelse som en trigger for hans/hennes følelsesdrevne respons. Den leverer med andre ord akkurat det personen prøver å forhindre: den erfarne bekreftelsen på at «jeg er ikke god nok».

En viktig funksjon av oppmerksomhet i intime relasjoner er å forhindre kontraproduktiv atferd. Reduksjonen av kontraproduktiv atferd øker kvaliteten på forholdet.

 


 

Loving attention

Attention, and the lack of it, plays an essential role in our relationships. This has to do with our behaviour.

In the past, we developed behaviours to satisfy our needs. This was in a specific interplay between us and our environment. As a child, we had an exceptional relationship of dependency with our environment. We tried to get something that we need. That is also the starting point for our adult behaviour: it is functional in the sense that it serves to achieve a goal.

But we also developed fear that that satisfaction wouldn't come because that also happened regularly. Therefore, our behaviour is actually driven by a mixture of need and fear. While behaviour for the satisfaction of our need is productive, the reflex of wanting to avoid fear is counterproductive.

Especially in intimate relationships, where our dependence plays an essential role, counterproductivity often occurs. This is because the other is a very important other, someone who satisfies our deepest needs for love, safety, and security. The greater our dependence, the greater the chance of counterproductivity.

The content of counterproductivity is determined by old wounds. Someone with a negative self-image such as 'I'm not good enough' will experience any affirmation as a trigger for his/her emotionally driven response. In other words, it delivers exactly what the person is trying to prevent: the experienced confirmation that 'I am not good enough'.

An important function of attention in intimate relationships is to prevent counterproductive behaviour. The reduction of counterproductive behaviour increases the quality of the relationship.

 

© Copyright psyke59gradernord.com