(For English scroll down)

Vi er alle noen ganger misfornøyde, klandrer, klager og bader i selvmedlidenhet. Å sutre litt er greit. Det føles nyttig og behagelig. Men problemet med å klage er at det fyller hodet ditt med negativitet.

Litt stønn og støtt er en del av livet. Og det er mange ting å klage på i livet. Som en travel timeplan. Det synes vi er irriterende. Eller hva med prisen på mat, bensin eller strøm. Men poenget gjenstår: det gjør deg negativ, det gjør ikke miljøet ditt lykkelig og situasjonen blir ikke bedre.

Hva kan du gjøre for å slutte å klage (eller i det minste klage mindre)?

1. Slutt å se på deg selv som et offer

Aksepter virkeligheten slik den er. Hvis du vil og kan endre situasjonen, ta et skritt for å gjøre det bedre.

2. Endre forventningene dine

Hvis situasjonen ikke er slik du vil ha den, da er det en forskjell mellom dine forventninger og virkeligheten. Men livet møter ofte ikke våre forventninger. Kanskje fordi våre forventninger er for høye eller for urealistiske. Spør deg selv: "Hva forventet jeg? Var dette realistisk?" Jo mer du lærer deg selv å forvente mindre, jo mindre føler du trangen til å klage. Og jo mer du kan nyte livet ditt.

3. Tell dine velsignelser

Ved å navngi følelsene av takknemlighet, trener du hjernen din til å finne grunner til å føle takknemlighet. Du blir flinkere til å se de små, vakre tingene i livet. Dette gjør at du føler deg mindre negativ og du slutter automatisk å klage.

4. Gjør det til et prosjekt

Skriv ned klagen din, og bestem deg for å gjøre den om til et prosjekt. Se også punkt 1.

Synes du det er så irriterende at døren sitter fast? Gjør noe med det. Plager det deg at venninnen din sladrer? Så snakk med henne. Synes du det er så irriterende at du må på jobb? Finn en annen jobb. Har du for lite penger? Finn en måte å bruke mindre penger på, leve et enklere liv og/eller tjene mer penger.

5. Slutt å jage

Standardutgangspunktet i vår kultur er at vi vil ha mer og mer, og større og dyrere. Ifølge sosiale medier skal vi ha en perfekt jobb, et perfekt hus (med lån), en perfekt familie (med 1,7 barn), en perfekt husholdning, en hytte og en Volvo. Og hvis vi ikke overholder det, klager vi. Du kan også slutte å bruke energien din på å jage standardutgangspunktet for vår kultur og fokusere på de tingene som betyr noe for DEG.

Lær å se skjønnheten i livet ditt. I kompleksiteten, bisarrheten, friheten du har når du endelig slapper av og bare lar ting være som de er.

 


 

Stop complaining

We are all sometimes dissatisfied, blaming, complaining, and bathing in self-pity. Complaining is fine. It feels useful and comfortable. But the problem with complaining is that it fills your head with negativity.

A little moaning and groaning are part of life. And there are plenty of things to complain about in life. Like a busy schedule. We find that's annoying. Or what about the price of food, gas, or electricity. But the point remains: it makes you negative; it doesn't make your environment happy, and the situation doesn't get any better.

What can you do to stop complaining (or at least complain less)?

1. Stop seeing yourself as a victim

Accept reality as it is. If you want to and can change the situation, take a step to make it better.

2. Change your expectations

If the situation is not as you want it to be, then there is a difference between your expectations and reality. But life often falls short of our expectations. Maybe because our expectations are too high or too unrealistic. Ask yourself, “What did I expect? Was this realistic?" The more you teach yourself to expect less, the less you feel the urge to complain. And the more you can enjoy your life.

3. Count your blessings

By naming your feelings of gratitude, you train your brain to find reasons to feel grateful. You get better at seeing the small, beautiful things in life. This makes you feel less negative and you automatically stop complaining.

4. Make it a project

Write down your complaint and decide to turn it into a project. See also point 1.

Do you find it so annoying that the door is stuck? Do something about it. Does it bother you that your friend is gossiping? Then talk to that friend. Do you find it so annoying that you have to go to work? Find another job. Do you have too little money? Then find a way to spend less money, live a simpler life and/or earn more money.

5. Stop chasing

The standard perspective point in our culture is that we want more and more, bigger and more expensive. According to social media, we must have a perfect job, a perfect house (with a loan), a perfect family (with 1.7 children), a perfect household, a cabin, and a Volvo. And if we don't comply, we will complain. You can also stop putting your energy into chasing the default premise of our culture and focus on the things that matter to YOU.

Learn to see the beauty in your life. In the complexity, the bizarreness, the freedom you have when you finally relax and just let things be the way they are.

 

© Copyright psyke59gradernord.com