(Scroll down for English)

Denne gangen vil jeg skrive noe om et par som var innom på relasjonssamtaler. Jeg skal ikke nevne navn, men beskrive situasjonen. Grunnen til at jeg gjør dette er fordi jeg ser at det er mange par som har de samme problemene. Hvis folk har de samme problemene, kan de kanskje relatere seg til det jeg skal beskrive.

Saken

Et par som kom til meg for et møte hadde et problem med et dårligere forhold med stadig mindre kommunikasjon. Kvinnen ble raskt trist eller sint fordi mannen ikke lyttet eller avbryt henne raskt når hun tok opp ting som plaget henne. Når hun hadde et problem og fortalte om det, gikk mannen umiddelbart inn i "løsning"-modus og prøvde å tenke på og si noe for å løse problemet.

Hun følte seg imidlertid ikke hørt og forstått og ble derfor irritert og sint. Problemet hennes var at hun hadde en historie med å være usett og avvist av foreldre og trengte mer bekreftelse og å bli sett i ekteskapet. Han følte seg urettferdig behandlet fordi han gjorde sitt beste for å løse problemet og hun delte mindre og mindre hva hun tenkte på fordi hun følte seg misforstått.

Historie

Hver person bringer sin forhistorie i livet og i et ekteskap. Og noen ganger kommer den forhistorien opp igjen. Det kan oppstå en kombinasjon av på den ene siden frykten for følelsen av avvisning som oppstår når den andre personen ikke forstår deg eller avbryter deg eller til og med blir sint når du snakker om problemer og på den andre siden frustrasjonen og sinnet over dette.

Du vil bevisst og ubevisst unngå alle disse ubehagelige følelsene, men de skaper et stadig økende press og spenning som, hvis du ikke snakker om det, lett går over fra en følelse av at alt er for mye til en utbrenthet. Hvis i tillegg noen ikke kan uttrykke seg godt eller folk ikke kan forstå hverandre, kan kommunikasjonen mellom par bli mindre og mindre og forholdet kan bli kaldt, selv om du kanskje fortsatt ønsker å fortsette med den andre.

Få mennesker har lært hvordan de skal håndtere problemer for seg selv og andre. Tanken er at du skal lære det automatisk i livet eller at du bare må klare det. Det blir først et problem når spenningen i kroppen viser seg og det oppstår fysiske problemer, som søvnproblemer, hjerteplager, rygg-, nakke- eller skulderplager eller til og med utbrenthet.

Og videre

I mellomtiden har mannen lært å ikke komme med en løsning, men å lytte og innse at det ikke forventes noen løsning av ham. Kvinnens spenning ble mindre fordi hun oftere kunne dele det som plaget henne. Og hun kunne sakte se at frykten for å bli misforstått og avvist kom fra hennes egen fortid. Hun lærte å snakke om det steg for steg og be om oppmerksomhet når hun trengte det. Dette forbedret og utdypet kommunikasjonen mellom dem. Å lære å dele og diskutere hva som foregikk inni dem, samt å forstå hvor det kom fra, forbedret deres selvfølelse og forholdet. 

Enkle endringer med den hensikt å virkelig ønske å endre noe og lære å se mer innover og bli mer bevisst på egne tanker og følelser er måten å utdype og forbedre et forhold. Når du tar problemene i et forhold på alvor i et tidlig stadium og ber om hjelp når dere ikke kan finne en løsning sammen, er det de ideelle øyeblikkene når forholdet kan forbedres og utdypes.

Et forhold er en unik mulighet til å lære mer om deg selv, ved å utvikle mer innsikt, forståelse og empati for den andre personen og deg selv. Og dermed utvikle seg sammen med den andre til en mer balansert og glad person.

 


 

Relationship problems and communication

This time I want to write something about a couple who came by for relationship talks. I will not mention names but describe the situation. The reason I do this is because I see that there are many couples who have similar problems. If people have similar problems, maybe they can relate to what I am about to describe.

The case

A couple who came to me for a talk had a problem of a deteriorating relationship with less and less communication. The woman quickly became sad or angry because the man did not listen or quickly cut her off when she brought up things that bothered her. When she had a problem and talked about it, the man immediately went into 'solving' mode and tried to think of and say something to solve or undo the problem.

However, she did not feel heard and understood and became irritated and angry. Her problem was that she had a history of being unseen and rejected by parents and needed more confirmation and being seen in her marriage. He felt unfairly treated because he did his best to solve the problem and she shared less and less what was on her mind because she felt misunderstood.

History

Every person brings a history in life and in a marriage. And sometimes that history comes up again. There can then be a combination of on the one hand the fear of the feeling of rejection that arises when the other person does not understand you or cuts you off or even gets angry when you talk about problems and on the other hand the frustration and anger about this.

You consciously and unconsciously want to avoid all these unpleasant feelings, but they create an ever-increasing pressure and tension that, if you don't talk about it, easily passes from a feeling that everything is too much to a burnout. If on top of that someone cannot express themselves well or people cannot understand each other, the communication between couples can become less and less and the relationship can get cold, even though you might still want to continue with the other.

Few people have learned how to deal with problems of themselves and others. The idea is that you will learn that automatically in life or that you just have to be able to do it. It only becomes a problem when the tension in the body manifests itself and physical problems arise, such as sleeping problems, heart complaints, back, neck or shoulder complaints or even a burnout.

And so...

In the meantime, the man has learned not to come up with a solution, but to listen and to realize that no solution is expected of him. The woman's tension eased because she was able to share what was bothering her more often. And she could slowly see that her fear of being misunderstood and rejected came from her own past. She learned to talk about it step by step and to ask for attention when she needed it. This improved and deepened the communication between them. Learning to share and discuss what was going on inside them as well as understanding where it came from improved their sense of self and the relationship.

Simple changes with the intention of really wanting to change something and learning to look more inward and become more aware of your own thoughts and feelings is the way to deepen and improve a relationship. When you take the problems in a relationship seriously at an early stage and ask for help when you cannot find a solution together, those are the ideal moments when the relationship can improve and deepen.

A relationship is a unique opportunity to learn more about yourself, by developing more insight, understanding and empathy for the other person and yourself. And thus, develop together with the other into a more balanced and happier person.

 

© psyke59gradernord.com