(For English scroll down)

Verden er rastløs og kaotisk. Hvordan takler du dette uten å bli rastløs og kaotisk selv?

Det virker som om verden blir mer og mer urolig. Men det er faktisk ikke tilfelle. Vi hører om mer uro fordi vi nå kan sjekke nyhetene i verden oftere på grunn av internett og den stadig raskere skiftende teknologien. Og der teknologien blir stadig bedre, blir økologien (jorden slik vi kjenner den) stadig verre. Dette akselererer økonomiske og geopolitiske endringer og kriser. Enorme utvikling ser ut til å følge hverandre i rask rekkefølge.

Men i mellomtiden opplever vi kaos, uro og usikkerhet. Det er spennende, skummelt og utrolig usikkert. Hvordan kan vi håndtere det?

Vær deg selv

Uansett hva som skjer i verden, har du vanligvis ingen kontroll over disse hendelsene. Det er alltid skritt du kan (og kanskje bør eller vil) ta. Men din innflytelse er vanligvis begrenset. Og det er viktig å innse det. Du trenger ikke å redde verden. Og du kan ikke redde verden. Det er ikke bare din verden – det er vår verden. Så det er også vårt felles ansvar.

Hva kan du gjøre?

 • Slutt å sjekke nyhetene og sosiale medier.
 • Hva synes du er viktig?
 • Skriv ned hva som gjør deg urolig. Sett tankene dine på papir så de ikke fortsetter å snurre rundt i hodet ditt.
 • Skriv ned alle de små tingene du er takknemlig for.
 • Vurder hvilke praktiske grep du kan ta for å gjøre situasjonen bedre.
 • Ta de praktiske trinnene.
 • Ved å gjøre godt synlig for deg selv hva du har kontroll over, reduserer du uro.
 • Lev på den måten som gir deg tilfredshet.
 • Det som har skjedd kan ikke angres. Ved å akseptere situasjonen kan du skape mer fred. Uansett hva som skjer – i morgen vil solen stå opp igjen. Livet går videre.

 


 

Stay calm in a chaotic world

The world is restless and chaotic. How do you deal with this without becoming restless and chaotic yourself?

It seems like the world is getting more and more restless. But actually that is not the case. We hear about more unrest because we can now check the world news more often due to the internet and the ever faster changing technology. And while technology keeps getting better, the ecology (the Earth as we know it) keeps getting worse. This accelerates economic and geopolitical changes and crises. Enormous developments seem to follow each other in rapid succession.

But in the meantime we experience chaos, unrest and uncertainty. It's exciting, scary and incredibly uncertain. How can we deal with that?

Be yourself

Whatever happens in the world, you usually have no control over those events. There are always steps you can (and perhaps should or want to) take. But your influence is usually limited. And it's important to realize that. You don't have to save the world. And you can't save the world. It's not just your world - it's our world. Therefore, it is also our joint responsibility.

What can you do?

 • Stop checking the news and social media constantly.
 • What do you think is important?
 • Write down what makes you restless. Put your thoughts on paper so they don't keep spinning around in your head.
 • Write down all the little things you are grateful for.
 • Consider what practical steps you can take to make the situation better.
 • Take those practical steps.
 • By making clearly visible to yourself what you have control over, you reduce unrest.
 • Live the way that brings you satisfaction.
 • What has happened cannot be undone. By accepting the situation, you can create more peace. Whatever happens – tomorrow the sun will rise again. Life goes on.

 

© Copyright psyke59gradernord.com