(For English scroll down)

Advent er en tid for pause. Det er en tid med venting, forventning, forberedelse og refleksjon. Men i stedet er vi, i adventstiden, mer opptatt med å stresse, handle og konsumere. Det er derfor i denne bloggen noen få ord å reflektere over.

Håp. Advent er en tid for å se tilbake, men også for å se fremover. Håp er forventning. Gjennom vanskeligheter, men også i fredstid. I våre egne liv og i andres liv.

Fred. Shalom på hebraisk. Når vi tenker på fred, tenker vi ofte på fraværet av krig eller konflikt, på å være rolig og stille. Men shalom er en følelse av velvære og tilfredsstillelse. Shalom er helhet, velstand, trygghet og livets fylde. Shalom er forsoning. Det er gjenopprettelsen av det som er ødelagt og smertefullt i verden - vår adskillelse fra Gud på grunn av synd. Vår verden har vært full av tragedier, fortvilelse, konflikter, død og lidelse, spesielt de siste årene. For mange kan det virke som det ikke er håp. Men Gud vil at vi skal kjenne hans fred midt i alt dette. Å vite at til tross for alt som skjer, alt som går galt i verden rundt oss, gir hans fred oss trøst, for hans fred er evig.

Fornøyd. Maria gledet seg. Hun er et eksempel for oss alle i hvordan vi kan glede oss. Å være fornøyd er et svar av tro.

Stjerne. Jeg elsker å gå i våre omgivelser og oppleve Guds skaperverk i naturen. Variasjonen av planter og trær, fugler og dyr. Vann som renner over steiner eller står stille i en dam som reflekterer himmelen. Glitrer av høstløv, glitret av snø, vårens nyhet når verden igjen blir grønn. Stjernene på himmelen når det er helt mørkt uten bylivets lys. Naturen bringer meg ofte nærmere Gud.

Glede. I adventstiden feirer vi med glede Kristi komme. I julen blir vi minnet på at gleden har kommet til oss i menneskelig form. Gleden har kommet til oss for å være vår frelse. "Gode nyheter som vil bringe stor glede til alle mennesker!"

Immanuel. Advent er en tid som minner oss om at det vi inderlig ønsker er Guds nærvær hos oss. Vi venter og ønsker og vi ser etter det.

Faktisk handler historien i hele Bibelen om at Gud ønsker å leve med sitt folk. Fra begynnelsen skapte Gud et sted hvor han kunne være sammen med sitt folk. Men til slutt hadde Gud en enda større plan om å bo og være tilstede med sitt folk. Han lovet En som skulle bli født og bli kalt Immanuel - Gud med oss. Gjennom troen på Jesus Kristus og offeret han gjorde for oss på korset, har vi løftet om Guds nærvær hos oss for alltid.

Vi ønsker dere en fredfull adventstid!

 


 

Advent

Advent is a time to pause. It is a time of waiting, longing, preparing, and reflecting. But instead, during Advent, we're more busy hurrying, shopping, and consuming. That is why in this blog we have a few words to reflect on.

Hope. Advent is a time to look back but also to look forward. Hope is expectation. Through difficulties but also in times of peace. In our own lives and in the lives of others.

Peace. Shalom in Hebrew. Often when we think of peace we think of the absence of war or conflict, of being calm and quiet. But shalom is a sense of well-being and fulfilment. Shalom is wholeness, prosperity, security, and fullness of life. Shalom is reconciliation. It is the restoration of what is broken and painful in the world - our separation from God because of sin. Our world has been full of tragedy, despair, conflict, death, and suffering, especially in recent years. To many, it can seem like there is no hope. But God wants us to know His peace in the midst of all this. To know that despite all that is going on, all that is going wrong in the world around us, His peace comforts us, for His peace is eternal.

Rejoice. Mary rejoiced. She is an example to all of us in how to rejoice. Rejoicing is a response of faith.

Star. I love to walk in our surroundings and experience God's creation in nature. The variety of plants and trees, birds, and animals. Water flowing over rocks or standing still in a pond reflecting the sky. The sparkle of autumn leaves, the glitter of snow, the newness of spring when the world turns green again. The stars in the sky when it's completely dark without the lights of city life. Nature often brings me closer to God.

Joy. During Advent we joyfully celebrate the coming of Christ. At Christmas we are reminded that joy has come to us in human form. Joy has come to us to be our salvation. "Good news that will bring great joy to all people!"

Immanuel. Advent is a time that reminds us that what we deeply desire is God's presence with us. We wait, we desire, and we look for it.

In fact, the story of the entire Bible is about God wanting to live with His people. From the beginning, God created a place where He could be with His people. But in the end, God had an even greater plan to dwell and be present with His people. He promised One who would be born and be called Immanuel - God with us. Through faith in Jesus Christ and the sacrifice He made for us on the cross, we have the promise of God's presence with us forever.

We wish you a peaceful Advent season!

 

© Copyright psyke59gradernord.com