(For English scroll down)

For noen uker siden leste jeg en studie som var gjort blant barn og sosiale medier. Og jeg ble ganske sjokkert over det.

Mange av våre ungdommer bruker Facebook men også Instagram. Over 40 % av Instagram-brukerne anser seg ikke som attraktive. Samtidig som de også vet at bildene som legges ut ofte blir redigert.

To av fem jenter (det er 40 %) mellom 11 og 16 år føler seg usikre på grunn av disse bildene. Dette er til og med 50 % for jenter mellom 17 og 21 år. Det er litt mindre ille for gutter. Disse barna blir så usikre at det forårsaker spiseforstyrrelser blant ungdom. Eller enda verre, selvmord. I Storbritannia tenker 21 % på selvmord og i USA 14 %.

Disse barna har dårligere selvtillit. De vil ha flat mage, større bryster og større bakdel. De begynner å trene og slutter å spise. Folk prøver slankende te eller «waist trainers». Og til og med tenner blir bleket. Presset er enormt. Og i tillegg til lavere selvtillit, føler de også presset til å være til stede online og hele tiden dele ting offentlig. De tror de skal se ut på en bestemt måte og gjøre ting på en bestemt måte. 

Og hvis du ikke gjør det, er ikke mobbing utelukket. Hvis din mentale helse ikke er optimal, kan Instagram bare gjøre dette verre.

Jeg er overrasket over at skolen (men også andre instanser) deler meldinger med foreldre via Facebook. Er ikke det veldig gammeldags? Mange har ikke hatt Facebook på lenge fordi de innser hvor tidkrevende dette sosiale mediet faktisk er.

Er det ikke på tide at foreldrene griper inn, eventuelt med skoleledelsen? Er det ikke på tide at foreldre beskytter barna sine?

 


 

Kids and Instagram

A few weeks ago, I read a study that was done among children and social media. And I was quite shocked by it.

Many of our youth use Facebook but also Instagram. More than 40% of Instagram users do not consider themselves attractive. While they also know that the photos that are posted are often photo-shopped.

Two out of five girls (that is 40%) between the ages of 11 and 16 feel insecure because of these photos. This is even 50% for girls between the ages of 17 and 21. It's a little less bad for boys. These children become so insecure that it causes eating disorders among the youth. Or worse, suicide. In the UK, 21% think about suicide and in the USA 14%.

These children have lower self-esteem. They want a flat stomach, bigger boobs, bigger bum. They start working out and stop eating. People try weight loss teas or waist trainers. And even teeth are bleached. The pressure is enormous.

And in addition to lower self-esteem, they also feel the pressure to be present and constantly share things publicly. They think they should look a certain way and act a certain way.

And if you don't, bullying is not impossible. If your mental health is not optimal, Instagram can only make this worse.

I am amazed that school (but also other agencies) shares messages with parents via Facebook. Isn't that very old fashioned? Many people have not had Facebook for a long time because they realize how time-consuming this social media actually is.

Isn't it time for parents eventually with the school management to intervene? Isn't it time for parents to protect their children?

 

https://www.wsj.com/articles/facebook-knows-instagram-is-toxic-for-teen-girls-company-documents-show-11631620739

https://www.girlguiding.org.uk/globalassets/docs-and-resources/research-and-campaigns/girls-attitudes-survey-2021-report.pdf

https://inews.co.uk/news/technology/uk-teenage-girls-instagram-facebook-research-1225116

 

© Copyright psyke59gradernord.com