(For English scroll down)

Å elske din neste som deg selv... Den regelen høres sannsynligvis kjent ut for deg. Å elske sin neste som seg selv betyr også å elske seg selv. Du kan kanskje se på deg selv på en positiv måte, men du kan også ha negative tanker om deg selv. Hvilket bilde har du av deg selv? Selvtillit er bildet du har av deg selv. Hvordan du føler deg når du ser deg i speilet eller går nedover gaten.

Hvis vi skal tro samfunnet, har vi mange grunner til å ikke tenke så positivt om oss selv. Alt skriker til oss: Du er ikke vakker! Du kan ikke gjøre dette! Du er (for) feit! Du er ikke (god) nok! En annen er mye penere/bedre/… - fyll ut de tomme feltene selv. Det er alle løgner som sniker seg inn i tankene dine. Og hvis du ikke er forsiktig, vil disse løgnene ta sannhetens plass. De forvrenger bildet du har av deg selv.

I den første boken i Bibelen (1. Mosebok) leser vi at Gud skapte mennesket. Og Han kaller det til og med "bra". Gud nyter det Han har laget, Han anser oss som verdifulle, et ekte tillegg til resten av skapningen. Vi er vakkert skapt av Gud. Men så kom synden i veien. For eksempel er en av konsekvensene at vi ikke er fornøyd med hvordan vi ser ut eller hvem vi er. Vi henter vår egen verdi fra verdien som en annen (eller verden) tildeler oss. Men vi kan hente vår egen verdi fra det Gud sier om oss.

Gud har gjort hvert menneske på jorden unik og annerledes. Alle har fått sine egne talenter og gaver. Når du ser deg i speilet, ser du en skapning av den største Gud som finnes. Du kan elske deg selv, vokse i selvtillit og være stolt av deg selv. Og vil du møte løgnene igjen? Bekjemp dem med sannheten. Beseire det onde med det gode.

Å elske sin neste som seg selv handler også om å elske seg selv. Din selvtillit kan vokse i erkjennelsen av at du er Guds håndverk. Og hvis du baserer bildet av deg selv på det som står i Bibelen, kan du se på alle andre mennesker på jorden med det blikket. Du er ikke verdt mer eller mindre enn den andre personen. Når du ser gjennom Guds briller, kan du se deg selv som Guds skaperverk, fantastisk laget!

 


 

The truth about your self-image

Loving your neighbour as yourself… that rule probably sounds familiar to you. Loving your neighbour as yourself also means loving yourself. You may be able to look at yourself in a positive way, but you may also have negative thoughts about yourself. What image do you have of yourself? Self-esteem is the image you have of yourself. How you feel when you look in the mirror or walk down the street.

If we are to believe society, we have plenty of reasons not to think too positively of ourselves. Everything screams at us: You are not beautiful! You can't do this! You are (too) fat! You are not (good) enough! Someone else is much prettier/better/… - fill in the blanks yourself. Those are all lies that creep into your mind. And if you're not careful, those lies will take the place of the truth. They distort the image you have of yourself.

In the first book of the Bible (Genesis) we read that God made humans. And He even calls that creation “good.” God enjoys what He has made, He considers us valuable, a real addition to the rest of the world. We are beautifully made by God. But then sin intervened. For example, one of the consequences is that we are not satisfied with how we look or who we are. We derive our own value from the value that someone else (or the world) assigns to us. But we may derive our own value from what God says about us.

God has made every person on Earth unique and different. Everyone has received his or her own talents and gifts. When you look in the mirror, you see a creature of the greatest God there is. You can love yourself, grow in your self-esteem and be proud of yourself. And will you encounter the lies again? Fight them with the truth. Defeat evil with good.

Loving your neighbour as yourself is also about loving yourself. Your self-esteem may grow in the realisation that you are God's workmanship. And if you base the image of yourself on what is written in the Bible, you can look at all other people on Earth with that look. You are not worth more or less than that other person. When you look through God's glasses, you can see yourself as God's creation, wonderfully made!

 

© Copyright psyke59gradernord.com