(For English scroll down)

Den siste måneden har det vært en del mennesker innom med problemer. Unge mennesker, noen fortsatt barn. I inntakssamtalene prøver jeg alltid å finne ut litt mer om hvordan de jobber, hvilke hobbyer de har, hvordan en dagsplan ser ut, osv. Noen ganger spør jeg også hvordan de tror fremtiden deres vil se ut, hvilke planer de har for videre utdanning. Ni av ti unge svarer at de ikke vil gjøre det foreldrene gjør. Når jeg spør hva foreldrene gjør og hvorfor de ikke vil bli sånn, er svaret deres alltid: «Fordi i den jobben er det ikke plass til familie. De kan ikke gi barna nok oppmerksomhet. De kan ikke gi den oppmerksomheten barna ønsker.» Og faktisk er det et rop om oppmerksomhet.

Jeg vet at det er det. I bloggen min advarer jeg oftere mot det. Og likevel skremmer det meg hver gang. Hvis far og mor begge jobber, er det ikke tilstrekkelig oppmerksomhet til barna. Selv om de får et surrogat av oppmerksomhet gjennom f.eks. SFO. Oppmerksomhet fra SFO er ikke det samme som oppmerksomhet fra foreldre.

Det hender også jevnlig at jeg får yngre barn i praksisen. Barn på rundt 10, 11 år som skulle ha autisme. Min første reaksjon er vanligvis hvorfor dette ikke har blitt lagt merke til før. Foreldre merker hjemme at barnet deres oppfører seg «rart». For eksempel fordi den ikke vil ha på seg visse klær. Eller fordi visse matvarer ikke spises. Jeg pleier å råde foreldre til å sette seg ned med barnet sitt og snakke med dem. Hvorfor vil ikke barnet ha på seg visse klær? Hvorfor vil ikke barnet spise visse matvarer? Vanligvis er det en følelse. Visse klær som ikke føles bra på huden. Et vaskemerke. Konsistensen til visse matvarer som ikke føles bra i munnen. Det er mer vanlig enn at smaken ikke er god.

Hvis du ikke tar deg tid til å snakke med barnet ditt, vil du ikke finne ut hva barnet ditt tenker på, gjør eller liker. Når begge foreldrene jobber, blir barna kjøpt av med dyre leker, designerklær eller et års abonnement på dyreparken. Men er det det barna vil ha? Selv om et barn kan ha lyst på designerklær, gjør du et dårlig kjøp hvis det ikke er riktig stoff. Et barn med autisme må ofte bearbeide flere inntrykk enn det kan håndtere i en fornøyelsespark. Med alle dets konsekvenser. Er det det du vil gjøre mot barnet ditt?

Å bringe et barn til verden krever ikke bare penger. Det krever også din tid og oppmerksomhet. Og ubetinget foreldrekjærlighet. Tid og oppmerksomhet er det et barn trenger for å bli en sterk voksen. Tid og oppmerksomhet er det et barn har krav på. Ubetinget foreldrekjærlighet er noe bare foreldre kan gi.

 


 

Attention and Love

In the past month, a number of people came by with problems. Young people, some still children. In the intake conversations I always try to learn a little more about how someone works, what the hobbies are, what a daily schedule looks like. Sometimes I also ask what they think their future will look like, what plans they have for further education. Nine out of ten young people answer that they don't want to do what their parents do. When I ask what the parents do and why they don't want to become like that, their answer is always: "Because in that job there is no room for family. They can't give their children enough attention. They can't give the attention that the children want.” And actually that is a cry for attention.

I know it is. In my blog I warn against it more often. And yet, it scares me every time. If father and mother both work, there is insufficient attention for the children. Even there is some surrogate attention through childcare. Attention from childcare is not the same as attention from parents.

It also happens regularly that I get somewhat younger children in practice. Children aged about 10, 11 who would have autism. My first reaction is usually how come this hasn't been noticed before. Parents notice at home that their child is acting “weird”. For example, because it does not want to wear certain clothes. Or because certain foods are not eaten. I usually advise parents to sit down with their child and talk to them. Why does the child not want to wear certain clothes? Why does the child not want to eat certain foods? Usually, it is a feeling. Certain clothes that don't feel good on the skin. A laundry mark. The consistency of certain foods that don't feel good in the mouth. That is more common than that the taste is not good.

If you don't take the time to talk to your child, you won't find out what's on your child's mind. When both parents work, the children are bought off with expensive toys, designer clothes or a year's subscription to the zoo. But is that what the kids want? Even though a child may crave designer clothes, if it's not the right fabric, you're making a bad purchase. A child with autism often has to process more impressions than it can handle in an entertainment park. With all its consequences. Is that what you want to do to your child?

Bringing a child into the world does not only require money. It also requires your time and attention. And unconditional parental love. Time and attention are what a child needs to become a strong adult. Time and attention are what a child is entitled to. Unconditional parental love is something only parents can give.

 

© Copyright psyke59gradernord.com