(For English scroll down)

Hva er en norsk drøm? Er det en jordomseiling med egen båt? Hytte et sted nær skipiste? Eget hus?

Som psykolog kommer det ofte folk til meg som vil gjerne leve et liv som er ikke bestemt av andre. Og det er ikke alltid lett, særlig ikke her i Norge. For i Norge må vi alle leve lik. For det er den norske gjennomsnittsmåten: alle bør leve lik. Men de som ikke vil leve slik blir sett på som de som ikke fikk det til, eller de det er noe galt med. Men er det sant?

Vi velger ofte minste motstands vei med jobb, huslån, bil og 1,7 barn. Og det er helt ok når du føler deg komfortabelt med det. Men hva om du ikke trives med alt det? Når du vil reise alene. Når du ikke ønsker barn. Når du ikke liker alkohol. Når du vil bo fast ute i villmarka. Eller det kan være noe så enkelt som at du for eksempel er så sosial som du har lyst til å være. Ikke så sosial som gjennomsnittet er… 

Da kommer problemet. For når du vil noe annet i Norge, da krever det mye. Det krever mye å si nei. Det krever mye å stå i det og det krever mye å forklare at slik er jeg: Jeg er annerledes. Hva nå den annerledesheten består av.

De virkelige drømmene handler egentlig om å leve et liv som samsvarer med hvem du er som menneske. At det ytre og det indre stemmer overens. Og for mange er det tungt: å stå i hvem de er. Ikke alle folk godtar det. Men når grensene er satt, vet du også hvem vennene dine er.

Jeg heier på dere! På deg som står i det, på deg som tåler det, på deg som prøver.

 


 

The Norwegian dream and difference

What is a Norwegian dream? Is it a round-the-world cruise with your own boat? A cabin somewhere near a ski slope? Your own house?

As a psychologist, people often come to me who would like to live a life that is not determined by others. And it is not always easy, especially not here in Norway. Because in Norway we all must live equally. Because that is the average Norwegian way: everyone should live equally. But those who don't want to live like this, are seen as those who didn't make it, or those where is something wrong with. But is that true?

We often choose the path of least resistance and choose a job, mortgage, car and 1.7 children. And that's perfectly fine when you feel comfortable with it. But what if you don't enjoy all that? If you want to travel alone. If you don't want children. If you don't like alcohol. If you want to live permanently out in the wilderness. Or it can be something as simple as, for example, being as social as you want to be. Not as social as the average is.

Then comes the problem. Because when you want something different in Norway, it requires a lot. It takes a lot to say no. It takes a lot to hold on to who they are, and it takes a lot to explain that this is how I am: I am different. Whatever that difference consists of.

The real dreams are actually about living a life that rhymes with who you are as a person. That the outside and the inside are in balance. And for many it is heavy: holding on to who they are. Not all people will accept it. But once the boundaries are set, you also know who your friends are.

I'm cheering for you! For you who holds on, for you who endure it, for you who try.

 

© Copyright psyke59gradernord.com