(For English scroll down)

Slow living, Lev saktere. Noen ønsker akkurat det. Men i mellomtiden jobber begge foreldrene, kjører frem og tilbake mellom jobb, barnepass, skole/barnehage, SFO, besteforeldre, jernvarehandel og forpliktelser.

Når én person slutter å jobbe, blir også den andres liv roligere. Mer kan gjøres i løpet av uken, slik at helger og ferier ikke fylles med shopping og andre gjøremål. Det er mye roligere for barna å slippe å gå i barnehage eller SFO og komme hjem til et hus hvor det alltid er noen der. Du er også bedre selskap for menneskene rundt deg enn om du må løpe herfra og hit for å stille opp for andre.

Livet i Norge er mye tregere sammenlignet med andre land i Europa. De fleste butikker er fortsatt stengt på søndager, skole- og arbeidsdagene er kortere og for mange er overtid sjelden, med mindre noe virkelig ikke kan vente. Naturen er (nesten) overalt og det, kombinert med at du ikke kan nå 80 km/t med bil i de fleste deler av landet, gjør at livet føles mindre hektisk.

Livet er ikke ment å haste gjennom, alltid på vei til den prikken i horisonten (som aldri kommer nærmere), men å få mest mulig ut av det korte øyeblikket du er her på denne jorden, gitt denne formen. Så her er noen tips om hvordan det er mulig å leve saktere.

Slå av telefonen

I stedet for å ta bilder, ringe folk og oppdatere Instagram, ta inn landskapet, kjenne på og lukte luften rundt deg, ta et øyeblikk til å se på morsomme små landskap under steiner og bak trær...

Si «nei!»

Det er ikke alltid nødvendig å ha folk på besøk. Ta deg tid til å bare gjøre ingenting. Det må også gjøres. Noen ganger er det en travlere periode og da trenger jeg tid for meg selv til å restituere og lade opp og det er ikke mulig med andre mennesker rundt meg. Jeg er ikke en som får energi fra andre mennesker. Den eneste personen jeg alltid kan ha rundt meg er mannen min, men vi liker også begge å kunne gjøre våre egne ting hver for seg.

Gjør mer med mindre

I stedet for å kjøpe en Billy til, kan du også være kritisk til bøkene som får stå i den.

Godta mer

Når det regner, la det bare regne i stedet for å ønske at solen skulle skinne. Hvis noen sier noe frekt, følg regelen «inn det ene øret, ut det andre». Aksepter at du ikke kan endre folk, akkurat som du ikke kan endre noe før du er klar for det.

Ta et øyeblikk til å tenke på/om deg selv

Hva tenker du på? Hva bekymrer deg? Tvangstanker? Hvis vi ikke er forsiktige, tenker vi på alle slags ting hele tiden og gjør ting i hodet mye større og viktigere enn de er. Enten det er skoene du virkelig vil ha, den merkelige kommentaren fra kollegaen din eller alle de tingene du har fortalt deg selv at du fortsatt må gjøre: sjansen er stor for at det ikke er så viktig og ikke verdt oppmerksomheten din. Og selv om det var viktig, er det nytteløst å kjøre ting rundt og rundt i hodet.

Les en bok

Og ikke en bok om hvordan man kan leve bedre, spise mer vegetarisk, rydde opp mer eller hvordan man aldri utsetter noe igjen, men bare noe for avslapning. Enten det er en thriller eller en feel-good-bok eller om nødvendig SVK igjen.

Vær dårlig for handel

Mye energi er bortkastet på å skaffe ting. Vi må lete etter dem, undersøke dem, sammenligne dem, tenke på dem, kjøpe dem, resirkulere emballasjen, gi tingen en plass, sette den sammen, ta godt vare på den, kanskje kjøpe et skap til den, ta en avgjørelse om det under oppryddingsrunder, osv., osv. Jo mindre jo bedre. Med mindre rot i livet ditt, føler du deg mindre stresset. Vær fornøyd med og bruk det du har.

Ting tar tid

Du kan ikke skape et enklere liv på fem minutter etter å ha lest en artikkel om det. Det tar tid. Det krever øvelse og fremfor alt oppmerksomhet. Vær oppmerksom på hva du gjør. Spør deg selv hvorfor du gjør noe. Hvorfor du vil ha noe. Lær å lytte til deg selv i stedet for 1000 andre i det virkelige liv og på nettet. En digital detox, kanskje. Stille spørsmål ved forbruksvanene dine og juster dem, bit for bit. Vær snill mot deg selv, for et langsommere liv bør ikke bare bli en annen kilde til stress. Juster rutiner. Ta oversikt over når og hvorfor ting ikke går som de skal. 

Hva forårsaker stress?

Bruk en liten notatbok og en penn, på slutten av dagen eller begynnelsen av morgenen. Gjør en liten oversikt for deg selv over hva som går bra og ikke, og hva du kan gjøre med det kan gjøre så mye!

 


  

Slow living

Slower living. Some want exactly that. But in the meantime, both parents work, driving back and forth between work, childcare, (pre)school, grandparents, hardware stores and obligations.

When one person stops working, the other's life also becomes quieter. More can be done during the week, so that weekends and holidays are not filled with shopping and other chores. It is much quieter for the children not to have to go to a preschool or childcare institution and to come home to a house where always someone is there. You are also better company for the people around you than if you must run from here to there to show up for others.

Life in Norway is just slower, compared to other countries in Europe. The shops are still closed on Sundays, the school and working days are shorter and overtime is rare for many of us, unless something really cannot wait. Nature is (almost) everywhere and that, combined with the fact that in most parts of the country you cannot reach 80 km/h by car, makes life feel less hectic.

Life is not meant to be rushed through, always on the way to that dot on the horizon (which never comes closer), but to make the most of the short moment that you have been given here on this earth, in this form. So here are a few tips on how it is possible to live slower.

Turn off your phone

Instead of taking pictures, calling people, and updating Instagram, take in the landscape, feel and smell the air around you, take a moment to look at funny little landscapes under stones and behind trees...

Say 'no'

It is not always necessary to have people visiting. Take some time to just do nothing. That must also be done. Sometimes there is a busier period and then I need time for myself to recover and recharge and that is not possible with other people around. I am not someone who gets energy from other people. The only person I can always have around me is my husband, but we both enjoy being able to do our own things separately too.

Do more with less

Instead of buying another Billy, you can also be critical of the books that are allowed to remain in it.

Accept more

When it rains, just let it rain instead of wishing the sun would shine. If someone says something rude, follow the "in one ear, out the other" rule. Accept that you cannot change people, just as you cannot change anything until you are ready for it.

Take a moment to think about yourself

What's on your mind? What are you concerned about? Obsessions? If we are not careful, we think all kinds of things all the time and make things in our heads much bigger and more important than they are. Whether it's the shoes you really want, the strange comment from your colleague or all those things you've told yourself you still have to do: chances are it's not that important and not worth your attention. And even if it was important, running things back and forth in your head is useless.

Read a book

And not a book about how to live better, eat more vegetarian, declutter more or how to never procrastinate anything again, but just something for relaxation. Whether it is a thriller or a feel-good book or, if necessary, The BFG again.

Be bad for commerce

A lot of energy is wasted acquiring things. We have to look for them, research them, compare them, think about them, buy them, recycle the packaging, give the thing a place, put it together, take good care of it, perhaps buy a cupboard for it, make a decision about it during clean-up rounds... The less the better. With less mess in your life, you feel less rushed. Be content with and make use of what you have.

Things take time

You can't create a simpler life in five minutes after reading an article about it. It takes time. It requires practice and, above all, attention. Pay attention to what you do. Ask yourself why you do something. Why you want something. Learning to listen to yourself instead of 1000 others in real life and online. A digital detox, perhaps. Questioning your consumption habits and adjusting them, piece by piece. Be kind to yourself because a slower life should not become just another source of stress. Adjust routines. Taking stock of when and why things don't go as they should. 

What causes stress?

Use a small notebook and a pen, at the end of the day or the beginning of the morning. Make a little overview for yourself of what is going well and what is not and what you can do about it can make so much difference!

 

© Copyright psyke59gradernord.com