(For English scroll down)

Forventninger og ønsker farger et forhold. Vi har dem alle, og de kan bringe både forvirring og klarhet. Effekten avhenger av om de er anerkjent som sådan.

Hva er forventningene? En forventning er noe du egentlig antar. Dette gjør det faktisk til en antagelse. En antagelse er noe du tror du vet. Så det er en tro.

Eksempler er: Det er normalt at man etter studiene blir forelsket, kommer inn i et forhold, flytter sammen, gifter seg, får barn, kjøper hus og blir gamle sammen.

Tro vi har er vanligvis betinget. Det betyr at det er lært. Du oppfører deg slik du er oppdratt. Foreldrene dine gjør dette fordi de har lært det på denne måten av sine foreldre, osv. Dette gjør nesten at det du lærer ser ut til å bli en norm (lov). Det er imidlertid fortsatt en antagelse om at noe må gjøres denne måten, bare fordi det var slik det alltid gikk.

Og faktisk gjør vi de tingene som vi har blitt lært ubevisst. Hvis du er bevisst på hva du gjør, kan du stille deg selv spørsmålet: Hva tenker du egentlig om måten du lever livet på? Når du stiller dette spørsmålet, kommer du umiddelbart til ønskets område.

Men, fordi vi lever så ubevisst og ofte ikke umiddelbart tenker på våre ønsker, lever vi ubevisst «som det burde være». Disse såkalte «som det skal være»-måtene former forventningene våre.

Hvis forholdet varer litt lenger, blir det ofte rutiner. Eller problemer fører til at vi blir mer bevisste på blant annet våre ønsker. Ved å oppleve det vi ikke vil, ser vi plutselig at vi ønsker noe annet.

Ønsker viser oss hvordan vi egentlig ønsker å føle oss. For å få et ønske til å gå i oppfyllelse er det ofte nødvendig med en annen oppførsel eller situasjon. Det krever endringsvilje fra partneren din og fra deg selv. Det krever å gjøre ting annerledes og det krever mot.

Hvilke ubevisste forventninger har du til forholdet ditt? Og er disse dine, eller ble de bare utlært til deg?

 


 

Expectations and desires

Expectations and desires colour a relationship. We all have them, and they can bring both confusion and clarity. The effect depends on whether they are recognized as such.

What are expectations? An expectation is something you assume as a matter of fact. This actually makes it an assumption. An assumption is something you think you know. So, it is a belief.

Examples are: It is normal that after your studies you fall in love, get into a relationship, move in together, get married, have children, buy a house, and grow old together.

The beliefs we have are usually conditioned. That means learned. You behave the way you were raised. Your parents did this because they learned it this way from their parents, etc. This almost makes what you learn seem to become a norm (rule). However, it is still an assumption that something must go that way, just because that's how it always went.

And actually, we do those things that we have been taught unconsciously. If you are aware of what you do, you may ask yourself the question: What do you actually think about the way you live your life? When you ask this question, you immediately come to the area of desires.

However, because we live so unconsciously and often do not immediately think about our desires, we unconsciously live “as it should be”. These so-called “as it should be” ways shape our expectations.

If the relationship lasts a little longer, it often becomes routine or problems cause us to become more aware of, among other things, our desires. By experiencing what we don't want, we suddenly see that we do want something else.

Desires show us how we essentially want to feel. To make a desire come true, a different behaviour or situation is often necessary. It requires a willingness to change from your partner and from yourself. It requires doing things differently and that takes courage.

What unconscious expectations do you have about your relationship? And are these yours or were they purely taught to you?

 

© Copyright psyke59gradernord.com