(For English scroll down)

Været, som selv jeg begynner å beskrive som 'deprimerende': det er kaldt uten snø, når det snør (vått) forblir det overskyet, så fryser det til og veien blir til en skøytebane... og jeg savner sol! Alt blir dyrere, og vi får mindre igjen. Verdens generelle tilstand. Jeg er spesielt lei av mørke morgener og savner å se solen stå opp med min første kopp kaffe og i stedet sitter jeg i stummende mørke til halv ni.

Men, problemet er også løsningen: Å innse at jeg ikke kan gjøre noe med det. Og gjøre min egen verden så vakker som mulig. Den eneste som kan gjøre det er meg. Og hvordan? Spesielt gjennom de enkleste ting og fokus på min egen verden. Mitt eget lille frimerke.

Det er lett å tenke på ting som ikke går bra. Og en svamp som jeg er, jeg suger alt opp og selv om jeg ikke mister søvn over det eller egentlig tenker på det, er det med meg hele tiden.

Jeg prøvde å uttrykke følelsen av fullstendig ‘blugh’ til mannen som heller ikke kan gjøre noe med det, men han lytter.

Som alltid startet jeg med små skritt og gjorde det jeg må gjøre først. Frisk energi i hele huset. Solen skinte endelig og jeg spiste frokost ute på trappen, med frakken på. Jeg ryddet opp og det er også… terapeutisk. Jeg bakte havrevafler. Rengjorde kjøleskap og bad. Bestemte meg for å begynne å så noe i morgen for jeg gleder meg veldig til våren! Det blir litt lettere for hver dag.

Og selvfølgelig. Nesten alt er utenfor min makt til å endre, men jeg kan gjøre mitt eget liv så morsomt som mulig. Hva er alternativet? Å bo i en dal av tårer fordi verden er full av kriger og katastrofer? For på et sekund kan livet slik vi kjenner det bli avsluttet?

Ha mer moro i hverdagslige ting igjen. Gjør litt ekstra innsats. Ikke gjør det vanskelig for deg selv. Tenn et lys, i stedet for å sukke over at det er så mørkt og ha på deg noe spennende, i stedet for... noe kjedelig.

På grunn av alle slags heldige omstendigheter har jeg muligheten til å organisere livet mitt nesten akkurat slik jeg vil. Jeg velger hva jeg vil gjøre av det. Og selv om situasjonen i verden noen ganger nesten ser ut til å knuse hjertet mitt, vet jeg at det å tillate det ikke oppnår eller tilfører noe.

 


 

First aid for: "Where is the spring"

The weather, which even I am starting to describe as 'depressing': it is cold without snow, when it snows (wet) it remains cloudy, then it freezes over and the road turns into an ice rink... and I miss the sun! Everything becomes more expensive, and we get less in return. The general state of the world. I'm especially tired of dark mornings and I miss watching the sun rise with my first cup of coffee and instead sitting in the pitch dark until half past eight.

But the problem is also the solution: realizing that I can't do anything about it. And make my own world as beautiful as possible. The only one who can do that is me. And how? Especially through the simplest things and focusing on my own world. My own little stamp.

It's easy to think about the things that aren't going well. And sponge that I am, I soak it all up and although I don't lose sleep over it or even really consciously think about it, it is with me all the time.

I tried to express my feeling of complete 'blugh' to my husband, who couldn't do anything about it either, but he does listen.

As always, I started with small steps and doing what I had to do first. Fresh energy throughout the house. The sun finally shone, and I ate breakfast outside on the steps, with my coat on. I cleaned and tidied up and that is also… therapeutic. I baked oatmeal waffles. Cleaned the refrigerator and bathroom. Decided to start sowing some tomorrow because I'm really looking forward to spring! It gets a little lighter every day.

And oh yes. Almost everything is beyond my power to change, but I can make my own life as fun as possible. What is the alternative? Living in a valley of tears because the world is full of wars and disasters? Because in a second, life as we know it can be ended?

Have more fun in everyday things again. Make a little extra effort. Don't make it difficult for yourself. Light a candle, instead of sighing that it is so dark and wear something frivolous, instead of... something unfrivolous.

Due to all kinds of fortunate circumstances, I have the opportunity to organize my life almost exactly as I want. I choose what I want to make of it. And although the situation in the world sometimes seems almost to break my heart, I know that allowing it does not achieve or add anything.

 

© Copyright psyke59gradernord.com